Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Naczelnik Urzędu Skarbowego X

I OW 10/09 - Postanowienie NSA z 2009-05-14

rodzinnych wynika wprost, że nienależnie pobrane świadczenia rodzinne podlegają egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Według art. 19 § 2...
na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie rodzinne lub otrzymującej świadczenie rodzinne. Z powyższego wynika, że skoro Prezydent Miasta Rzeszowa...

I OW 23/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-12

Świadczeń Rodzinnych, Alimentacyjnych i Dodatków Mieszkaniowych, z wnioskiem o ustalenie prawa do zaliczki alimentacyjnej na wskazane dzieci, wobec bezskuteczności egzekucji...
zamierza wystąpić do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w P. - Dział Świadczeń Rodzinnych, Alimentacyjnych i Dodatków Mieszkaniowych, z wnioskiem o ustalenie prawa...

II FW 2/15 - Postanowienie NSA z 2015-08-04

w tym przypadku organ egzekucyjny, natomiast kompetencji takiej nie ma organ wydający decyzję na podstawie art. 30 ust. 9 ustawy o świadczeniach rodzinnych (organ...
ten może bowiem orzekać wyłącznie w sprawie, której przedmiotem jest umorzenie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych)., Tymczasem analiza wskazanych przepisów nasuwa...

I SA/Sz 544/10 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-10-12

[...] (dowód: przelew bankowy z ZUS dokonany w dniu 14 lipca 2010 r.) oraz świadczenie rodzinne w kwocie [...] (dowód przelew bankowy dokonany przez Gminny Ośrodek...
. Poza informacją, że mieszkanie własnościowe w S. zostało sprzedane rok temu, że nie otrzymuje świadczenia z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i że syn uczy się w szkole zawodowej...

II FW 4/09 - Postanowienie NSA z 2009-11-05

wykonania określonego w nim obowiązku, nienależnie pobrane świadczenia są należnościami Funduszu Pracy, a nie gminy lub powiatu i wobec tego błędne jest twierdzenie...
z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. ...

III SAB/Wa 28/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-07-09

wyroku z 2008 r. Prowadzi wspólne gospodarstwo domowe z żoną i synem ([...] miesięcy). Jedyny dochód to zasiek rodzinny w wysokości 77 zł. Do formularza PPF strona...
, decyzja o przyznaniu zasiłku rodzinnego na 5 lat w kwocie 77 zł, wyrok o podwyższeniu kwoty alimentów na rzecz dwóch córek,, Wykonując wezwanie referendarza sądowego...

II GZ 986/15 - Postanowienie NSA z 2016-01-19

, ewentualnego świadczenia z tytułu niepełnosprawności córki oraz nadesłanie zeznań podatkowych tych wszystkich osób i wyciągów oraz wykazów z posiadanych przez nie rachunków...
wynagrodzenie za sprawowanie funkcji ławnika w Sądzie Okręgowym. Przesłała również potwierdzenie wpłaty emerytury oraz kopię umowy pożyczki z Zakładowego Funduszu Świadczeń...

I SAB/Ol 10/13 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2013-11-20

oraz nieruchomości rolnej o powierzchni 0,47 ha. Innego majątku nie posiada., Argumentując trudną sytuację materialną wskazał na bezprawne zajęcie świadczenia emerytalnego...
pozostaje w związku małżeńskim i ma na utrzymaniu syna. Wnioskodawca wskazywał ponadto na zajęcie świadczenia emerytalnego T. U. W. w złożonym formularzu wniosku...

I SA/Gl 260/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-05-13

.), w którym zwrócił się o zwolnienie go od kosztów sądowych oraz o ustanowienie adwokata. W motywach wniosku podniósł, że zajęcie jego świadczenia emerytalnego...
zasobów pieniężnych ani przedmiotów wartościowych. Łączny dochód ww. gospodarstwa zdeklarowano w kwocie 3.830,11 zł brutto, przy czym świadczenie emerytalne skarżącego...

I SA/Gl 174/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-05-16

, w tym uzyskiwanych w ramach tzw. Programu 500+, z okresu ostatnich sześciu miesięcy lub kopii decyzji, którymi te świadczenia przyznano albo zwaloryzowano, kopii zeznań...
na wezwanie, skarżący przedstawił te same dokumenty co poprzednio, a dodatkowo kopie: decyzji z dnia 28 lutego 2017 r. przyznającej skarżącemu świadczenie wychowawcze na syna...
1   Następne >   +2   +5   9