Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Naczelnik Urzędu Celno-Skarbowego X

I SA/Rz 548/20 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2020-11-19

miało charakter spełnienia obowiązku alimentacyjnego obowiązanego rodzica względem dziecka w rozumieniu Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, a zatem świadczenia te pozostają...
otrzymanych przez nią od ojca środków nie można było uznać za świadczenia alimentacyjne, lecz darowizny. Nie poczyniono ustaleń, czy w 2014 r. byłą w stanie utrzymać...

I SA/Gd 65/18 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2018-08-22

choroby oraz świadczenia wychowawcze. Wątpliwości te potęguje fakt, iż skarżąca uchyliła się od złożenia oświadczeń, które wyjaśniłyby jej sytuację rodzinną...
(niespełna półtoraroczną córkę oraz 18-letniego syna), utrzymuje się ze świadczenia wypłacanego przez ZUS z tytułu choroby w wysokości 1.200 zł netto oraz świadczenia...

I SA/Gd 65/18 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2018-10-10

oraz osiemnastoletniego syna), utrzymuje się ze świadczenia wypłacanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych z tytułu choroby w wysokości 1.200 zł netto oraz świadczenia...
zestawienie operacji dokonanych na trzech rachunkach prowadzonych przez 'B' (bieżącym, na który wpływają świadczenie z ZUS oraz świadczenia wychowawcze na każde z dzieci...

I SA/Op 352/22 - Wyrok WSA w Opolu z 2022-12-28

wykonane. Sporne usługi Spółka nabyła w oparciu o umowę o świadczenie usług zawartą w dniu 04.05.2016 r. Przedmiotem umowy było świadczenie usług doradztwa przez D. G...
o świadczenie usług wynika wprost, że cyt.: 'Wykonawca z wykonywanych przez siebie czynności zobowiązany jest sporządzać tygodniowe raporty, w ramach których opisze...

I SA/Kr 261/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-07-04

świadczenia usług doradztwa, marketingu, analizy rynku, pozyskiwania klientów, rozpoznania konkurencji, doradztwa i pośrednictwa finansowego, pozyskiwania funduszy...
za ten towar, tym bardziej, że, jak wynika z umowy z dnia 4 marca 2009r. zawartej przez Spółkę A.-P. s.c. na świadczenie usług transportowych, z chwilą dokonania załadunku...

I SA/Sz 32/22 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2022-07-06

było ustalenie, że dotyczą one fikcyjnego świadczenia usług przez podmioty powiązane na rzecz spółki, polegającego na rzekomym wykonaniu przez te podmioty m.in. usług...
wystawcami faktur a podwykonawcami, których przedmiotem było świadczenie na rzecz spółki kompleksowych usług: stolarskich (wykonanie półproduktów oraz produktów gotowych...

I SA/Bk 76/22 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2022-07-06

, a następnie usiłowanie złożenia przez ww. podmiot poświadczających nieprawdę deklaracji podatkowych., Zdaniem organu podatkowego, za nierzeczywistym świadczeniem ww. usług...
świadczyły ww. spółki, nie opisała również szczegółowego zakresu ww. usług. Twierdzenie strony, że forma świadczenia usług była dowolna, uzależniona od charakteru towarów...

I SA/Bd 383/22 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2022-09-06

rehabilitacyjno-sanatoryjną (działalność leczniczą polegającą na świadczeniu usług medycznych, rehabilitacyjnych, pielęgnacyjnych i opiekuńczych) na terenie dwóch nieruchomości...
[...] i Ośrodka [...]. Posiada również odpowiednie kadry, wiedzę, struktury organizacyjne i administracyjne umożliwiające świadczenie usług hotelarskich. Natomiast A. .. posiada...

I SA/Gd 1072/21 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2021-11-29

poniesionych w związku z dochodzeniem roszczenia. Wydatki poniesione w związku z dochodzeniem przez B wierzytelności od G, w tym wydatki na świadczenie usług prawnych...
zabezpieczenia spłaty zobowiązania bez wynagrodzenia spowodowało powstanie przychodu z tytuł nieodpłatnego świadczenia po stronie świadczeniodawcy. Strona w odwołaniu...

I SA/Rz 434/22 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2022-10-20

jako pośrednikiem i skarżącą, jako zleceniodawcą, została zawarta umowa pośrednictwa na podstawie, której G.1 zobowiązała się do świadczenia usług stałego pośrednictwa...
w zawieraniu umów sprzedaży towarów handlowych i wyrobów G. SA oraz świadczenia na jej rzecz usług polegających na pozyskiwaniu klientów zainteresowanych zakupem towarów...
1   Następne >   +2   6