Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Sprawiedliwości X

VI SA/Wa 415/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-09-26

, świadczeniem rodzinnym jest zasiłek:, A. pielęgnacyjny,, B. wyrównawczy,, C. opiekuńczy.', Według klucza odpowiedzi prawidłowa jest odpowiedź ,,A' oparta na art. 2 pkt 2...
, że z ww. przepisu wynika, ze świadczeniami rodzinnymiświadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne. Umieszczenie zatem propozycji odpowiedzi...

II GSK 352/12 - Wyrok NSA z 2013-06-19

rodzinnymi są: świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny i świadczenia pielęgnacyjne'. W art. 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych zawarto katalog świadczeń rodzinnych...
zarzuty skarżącego są bezzasadne, gdyż odpowiedź 'A' na to pytanie ma wprost oparcie w art. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych, który stanowi, że świadczeniami...

VII SA/Wa 1306/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-09-21

. W aktach sądowych znajduje się kopia decyzji z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w W. z której wynika, że małżonce odmówiono przyznania świadczenia zasiłku okresowego...
2010 r. z którego wynika, że E. D. nie składała wniosku o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2010/2011., Wnioskodawca uzasadniając wniosek...

II GZ 404/11 - Postanowienie NSA z 2011-08-30

że dochody jego żony i małoletniej córki nie są wysokie (żona jest bezrobotna a córka otrzymuje świadczenie rodzinne). Skarżący mimo wezwań Sądu nie ujawnił natomiast...
w wystarczający sposób okoliczności świadczących o zasadności przyznania prawa pomocy. Problem w sprawie nie sprowadza się do wysokości kwot przelewanych z rachunku skarżącego...

VI SA/Wa 3/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-04-28

Wydziału Świadczeń Rodzinnych Urzędu Miasta T., Sędziego Sądu Rejonowego w T. oraz Kierownika ZUS Oddział w T., J. G. podkreślił, iż [...] lat pracował w kancelariach...
w sprawie odwołania ze stanowiska poinformował, że wobec nadmiaru pracy zawodowej oraz problemów rodzinnych, zwrócił się z prośbą do Prezesa Sądu Apelacyjnego w G...

VI SA/Wa 368/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-04-28

egzekucyjnych spośród 86 komorników okręgu tego sądu. Na temat pracy komornika wypowiedzieli się również Dyrektor Wydziału Świadczeń Rodzinnych Urzędu Miasta T...
. W uzasadnieniu wniosku powołał się na swą trudną sytuację rodzinną oraz fakt, iż praca zawodowa absorbuje jego czas w znacznym zakresie. Wskazując na te dwie przesłanki...

II GSK 784/08 - Wyrok NSA z 2009-03-18

. Na temat pracy komornika wypowiedzieli się pozytywnie również Dyrektor Wydziału Świadczeń Rodzinnych Urzędu Miasta T. oraz Kierownik Oddziału ZUS w T. akcentując...
. Jednak J. G. w ogóle nie podjął próby uzupełnienia wykształcenia, uzasadniając to nadmiarem pracy zawodowej oraz problemami rodzinnymi., Minister Sprawiedliwości uznał, że praca...

VI SA/Wa 439/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-04-19

także pozostaje bez pracy, pobiera z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie świadczenia (świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek rodzinny, dodatek do zasiłku rodzinnego) w łącznej...
z nim we wspólnym gospodarstwie domowym ojciec i małoletni brata, uzyskują jedynie dochód z wypłacanych przez ośrodek pomocy rodzinie świadczeń socjalnych w łącznej kwocie...

VI SA/Wa 1524/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-12-10

nie można w sposób jednoznaczny utożsamiać z wykonywaniem, wymagających wiedzy prawniczej, czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej przez adwokata lub radcę...
związane ze świadczeniem pomocy prawnej przez adwokata lub radcę prawnego na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej w kancelarii adwokackiej, zespole adwokackim...

OSK 1327/04 - Wyrok NSA z 2005-04-06

decyzją z dnia 24 lipca 2002 r. utrzymał w mocy decyzję Kierownika Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno-Konsultacyjnego w B. z dnia 21 czerwca 2001 r., wydaną na podstawie art. 7...
z dnia 3 sierpnia 2001 r. w sprawie organizacji i zakresu działania rodzinnych ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych /Dz.U. nr 97 poz. 1063/ oraz zgodnie z par. 4...
1   Następne >   +2   +5   +10   24