Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Spraw Wewnętrznych X

IV SA/Wa 423/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-04-27

miesięcznie. Rodzina państwa M. otrzymuje także świadczenia pielęgnacyjne, w postaci zasiłku pielęgnacyjnego i zasiłku rodzinnego. Łączna kwota otrzymywanych świadczeń...
. Nr 175, poz. 1362 ze zm.). Z kolei świadczenia rodzinne służą częściowemu pokryciu wydatków na utrzymanie dzieci (art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r...

IV SAB/Wa 187/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-04-14

na sytuację życiową (stan zdrowia skarżącego i jego syna), nie mogą podjąć dodatkowego zatrudnienia. Świadczenia rodzinne i z pomocy społecznej mogą wystarczyć do zapłaty...
do samodzielnej egzystencji, jego żona sprawuje opiekę nad chorym dzieckiem. W związku z tym rodzina utrzymuje się ze świadczeń rodzinnych (zasiłków pielęgnacyjnych i zasiłku...

IV SAB/Wa 32/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-08-12

rodzaj otrzymywanych świadczeń - np. zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek celowy, zasiłek rodzinny, świadczenia opiekuńcze - i nadesłać decyzję o przyznaniu...
.),, 4) wyjaśnienia, czy skarżący otrzymuje świadczenia z zakresu pomocy społecznej bądź inne świadczenia z zakresu zabezpieczenia społecznego (jeżeli tak należy wskazać...

II SA/Wa 1083/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-08-13

świadczenia odpowiadającego świadczeniu przewidzianemu w ustawie przez osoby, które nie spełniają warunków do uzyskania go w trybie zwykłym. Wyjątkowość ww. świadczenia...
, podejmując decyzję administracyjną w przedmiocie takiego świadczenia jest zatem zobowiązany do przestrzegania zasady dochodzenia do prawdy materialnej (art. 7 k.p.a....

II SA/Wa 580/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-06-22

o przyznanie świadczenia w drodze wyjątku uzasadniła złym stanem zdrowia i bardzo trudną sytuacją materialną, w jakiej znalazła się po utracie prawa do renty rodzinnej...
rodzinnej, majątkowej i dochodowej nie uzasadniają przyznania świadczenia w drodze wyjątku., Wskazując na powyższy zarzut wniosła o zmianę zaskarżonej decyzji i przyznanie...

IV SA/Wa 2257/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-11-04

- np. zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek celowy, zasiłek rodzinny, świadczenia opiekuńcze - i nadesłać decyzję o przyznaniu tych świadczeń,, f) wyciągów z posiadanych...
otrzymują świadczenia z zakresu pomocy społecznej bądź inne świadczenia z zakresu zabezpieczenia społecznego, jeżeli tak należy wskazać rodzaj otrzymywanych świadczeń...

IV SA/Wa 81/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-02-21

., w którym stwierdzono, że M. S. nie pobiera świadczenia emerytalno-rentowego na dzień wydania zaświadczenia;, 2. kopię decyzji Prezydenta m.st. W. z dnia 16 stycznia 2017 r...
niezdolności do pracy, a od 15 czerwca 2012 r. do emerytury. W rzeczonym piśmie poinformowano także, że skarżący odmawia pobierania przysługującego mu świadczenia. W piśmie...

IV SA/Wa 287/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-05-20

bankowych, z okresu ostatnich trzech miesięcy, ewentualnie oświadczenia o nieposiadaniu rachunków bankowych,, b) dokumentu potwierdzającego wysokość świadczenia...
emerytalnego (np. odcinka wypłaty świadczenia z ostatniego miesiąca, bądź kopii decyzji właściwego organu emerytalno-rentowego o przyznaniu tego świadczenia),, c) oświadczenia jaki...

II SAB/Wa 343/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-09-20

, czy wnioskodawca ma ustalone prawo do emerytury, renty lub renty rodzinnej i czy otrzymuje powyższe świadczenie oraz podanie, jakie okresy pracy i służby w jakich...
formacjach stanowią podstawę powyższego świadczenia., Zakład Emerytalno-Rentowy MSW odpowiedział na wezwanie organu pismem z dnia [...] czerwca 2017 r., w którym poinformował...

IV SA/Wa 2975/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-05-11

bezrobotną; 3) oświadczeń o NIP jego i jego żony oraz odpisów zeznań podatkowych; 4) dokumentu potwierdzającego wysokość świadczenia otrzymywanego przez żonę; 5...
) oświadczenia w sprawie świadczenia wychowawczego (Rodzina 500+); 6) oświadczenia dotyczącego zasobów 7) oświadczenia precyzującego podane we wniosku dane o wysokości zobowiązań...
1   Następne >   +2   +5   7