Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji X
  • Symbol

V SA/Wa 748/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-09-23

, a tym samym czy renta rodzinna i świadczenia uzyskiwane przez skarżącą z pomocy społecznej czy też alimenty na dziecko (albowiem stanowią one jedynie źródło utrzymania...
rodzinnej na dzieci po zmarłym ojcu w wysokości 597,46 zł i świadczeń rodzinnych z opieki społecznej., W toku prowadzonego postępowania wyjaśniającego pismem z 14 września...

I OSK 712/21 - Wyrok NSA z 2021-10-22

o świadczeniach rodzinnych w zw. z art. 132 k.r.o. - poprzez jego błędną wykładnię, polegającą na ustaleniu, że do kręgu osób uprawnionych do uzyskania świadczenia...
przesłankę do przyznania świadczenia pielęgnacyjnego, wskazaną w art. 17 ust. 1a w zw. z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych...

III OZ 722/22 - Postanowienie NSA z 2022-12-08

. Po pierwsze, jakkolwiek małżonek zmarłego funkcjonariusza może zwrócić się z własnym wnioskiem o przyznanie mu renty rodzinnej, to wysokość tego świadczenia jest pomniejszona...
w zw. z dokonanym wobec zmarłego funkcjonariusza obniżeniem świadczenia emerytalnego (art. 24a ust. 1 ustawy). Osoba, której przysługuje renta rodzinna, może co prawda...

II SA/Wa 23/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-09-20

przysługuje na zasadach określonych w art. 24, z zastrzeżeniem, iż wysokość renty rodzinnej ustala się na podstawie świadczenia, które przysługiwało lub przysługiwałoby...
, że na podstawie powyższych przepisów arbitralnie obniżono przysługujące skarżącej świadczenia, co stanowi nieproporcjonalne i nieuzasadnione naruszenie przysługującego...

II SAB/Wa 554/21 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2021-10-13

we własnej sprawie dotyczącej renty rodzinnej o wyłączenie stosowania, na podstawie art. 8a, przepisu art. 24a i w konsekwencji o ustalenie wysokości tego świadczenia na ogólnych...
po śmierci osoby uprawnionej do świadczenia emerytalnego, z udziałem jej następców prawnych, czy jedynie z udziałem członków rodziny uprawnionych do renty rodzinnej...

II SAB/Wa 420/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-11-21

do Z. z zapytaniem czy skarżący pobiera świadczenie emerytalne/rentowe/rentowe rodzinne oraz za jakie okresy służby i w jakich formacjach. Następnie ustalenia...
rodzinnej i czy otrzymuje powyższe świadczenia. Odpowiedź następuje [...] sierpnia 2017 r., Od tej chwili brak jest w sprawie działań organu., W ocenie Wojewódzkiego Sądu...

III OSK 1078/21 - Wyrok NSA z 2022-04-20

-Rentowego MSW z prośbą o przekazanie informacji, czy zmarły mąż skarżącej miał ustalone prawo do emerytury, renty lub renty rodzinnej i czy otrzymywał powyższe świadczenie...
świadczenie rentowe rodzinne oraz jakich okresów służby i w jakich formacjach dotyczy. Ponadto ustalenia wymagało, czy podlega (ewentualnie za jakie okresy, służba...

II SA/Wa 116/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-05-29

ubiegającej się przyznanie świadczenia, lecz osób nie będących adresatami ww. przepisu. Mogłyby one ewentualnie mieć znaczenie, gdyby chodziło o rentę rodzinną w drodze...
), co pozwalało jej na podjęcie samodzielnych starań w zdobywaniu środków utrzymania we własnym zakresie i wypracowania prawa do własnego świadczenia emerytalnego. Sama zaś trudna...

II SAB/Wa 78/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-05-20

do Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA z zapytaniem, czy obecnie strona pobiera świadczenie emerytalne/rentowe/rentowe rodzinne oraz za jakie okresy służby i w jakich formacjach...
2017 r. organ wystąpi do Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA z zapytaniem, czy obecnie strona pobiera świadczenie emerytalne/rentowe/rentowe rodzinne oraz za jakie okresy...

II SA/Wa 580/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-06-22

o przyznanie świadczenia w drodze wyjątku uzasadniła złym stanem zdrowia i bardzo trudną sytuacją materialną, w jakiej znalazła się po utracie prawa do renty rodzinnej...
rodzinnej, majątkowej i dochodowej nie uzasadniają przyznania świadczenia w drodze wyjątku., Wskazując na powyższy zarzut wniosła o zmianę zaskarżonej decyzji i przyznanie...
1   Następne >   +2   +5   +10   100