Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Sportu X

II SA/Wa 1187/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-12-04

przyznanego stypendium sportowego oraz świadczenia pieniężnego ., W uzasadnieniu organ wskazał, że [...] lutego 2019 r., do Ministerstwa Sportu i Turystyki wpłynął drogą...
sportowego oraz świadczenia pieniężnego stanowi informację o wysokości środków pieniężnych wypłacanych z zasobów publicznych, którymi dysponuje Ministerstwo Sportu...

III OSK 3125/21 - Wyrok NSA z 2021-02-16

i o wolontariacie, wolontariusze mogą wykonywać, na zasadach, świadczenia na rzecz: 1) organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 w zakresie...
o świadczenie pracy przez wolontariuszy, poniesione przez niego wydatki zwiane z wykonywaniem świadczeń przez wolontariusza powodują, że ujawnienie danych osobowych...

VI SA/Wa 1040/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-09-28

turystycznych i pośredniczenia na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych, realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, krajów mających...
działalności w zakresie organizowania imprez turystycznych i pośredniczenia na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych, realizowanych na terytorium...

VI SA/Wa 3351/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-03-04

w zakresie organizowania imprez turystycznych oraz pośredniczenia na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych w kraju i za granicą...
zimowe, zakup sprzętu sportowego i stwierdził w związku z tym, że utrzymanie w mocy zaskarżonej decyzji będzie dla niego katastrofą osobistą, rodzinną i finansową. Skarżący...

I OSK 3217/14 - Wyrok NSA z 2016-06-15

, że umieszczenie w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej prawa obywateli do uzyskiwania informacji publicznej wskazuje na ustrojową doniosłość dostępu do takiej informacji i świadczy...
składników wynagrodzenia, wynikających ze statusu rodzinnego lub socjalnego pracownika (patrz: wyrok NSA z dnia 18 lutego 2015 r., sygn. akt I OSK 695/14; wyrok NSA z dnia 24...