Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Rozwoju, Pracy i Technologii X

I SA/Wa 1273/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-01-21

tych nieruchomości jest ustanowiona hipoteka, wysokość odszkodowania z tytułu wygaśnięcia hipoteki ustala się w wysokości świadczenia głównego wierzytelności zabezpieczonej...
hipoteką wraz z odsetkami zabezpieczonymi tą hipoteką. Odszkodowanie to podlega zaliczeniu na spłatę świadczenia głównego wierzytelności zabezpieczonej hipoteką wraz...

I SA/Wa 210/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-03-16

nr [...] wydzielonej z działki nr [...]. W uzasadnieniu tego wniosku podniesiono, że na działce nr [...] co najmniej od 1949 r. istniał Rodzinny Ogród Działkowy [...], wobec czego...
, iż przysługuje mu na gruncie niniejszego postępowania interes prawny, gdyż na działce nr [...], wydzielonej z działki nr [...], co najmniej od 1949 r. istnieje Rodzinny Ogród...

I SA/Wa 1335/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-11-10

mu stwierdzenia nabycia z mocy ustawy prawa użytkowania przedmiotowej nieruchomości zajmowanej przez Rodzinny Ogród Działkowy '[...]', tj. działki nr [...] w obrębie...
przez wnioskodawcę okoliczności nie świadczą o posiadanym przez Polski Związek Działkowców Stowarzyszenie Ogrodowe w W. Okręg [...] w W. interesie prawnym w rozumieniu art...

IV SA/Wa 1490/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-08-03

się o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym, obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych., W złożonym na urzędowym formularzu oświadczeniu o stanie rodzinnym, majątku i dochodach...
od kosztów sądowych. Przedmiotowy wniosek należałoby zatem uwzględnić, jeżeli wykazane przez M. M. możliwości płatnicze, stan majątkowy i stan rodzinny uprawniałyby...

I SA/Wa 272/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-10-06

naruszeniem prawa, o czym świadczy:, a) skierowanie tego orzeczenia do osób nieżyjących a w tamtych czasie też osób małoletnich - S., M., C., J. i R.i A., nie zaś do właściciela...
wywłaszczanej nieruchomości - J.A.,, b) wydanie decyzji w stosunku do małoletnich dzieci bez wyznaczenia dla nich kuratora zgodnie z § 2 i 3 art. 57 Kodeksu rodzinnego...

I SA/Wa 1798/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-11-08

odwołania spowodowane była skomplikowaną sytuacją rodzinną związaną z chorobą jego żony. Wnioskodawca podkreślił, że sytuacja nadzwyczajna spowodowana pandemią i tym samym brak...
wystąpiły trudności z dostępem do świadczeń medycznych., Podkreślić trzeba, że przywrócenie terminu może nastąpić jedynie z ważnych przyczyn. Będzie to miało miejsce...

VII SA/Wa 4/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-03-04

w uzasadnieniu odwołania) i nie mogą świadczyć o wadliwości decyzji zmieniającej Wojewody., Ponadto, mając na uwadze, że skarżący powołali się na zasadę ochrony własności przewidzianą...
w dostępie do produkcyjnych działek rolnych i hodowlanych, prowadzenia rodzinnego gospodarstwa rolnego, wzrost zanieczyszczeń i zagrożeń w zakresie środowiska i ochrony...

I SA/Wa 1699/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-12-03

., Wskazano ponadto, że odwołujący nie załączył do odwołania żadnego dowodu mogącego świadczyć o wadliwości sporządzonej wyceny na potrzeby ustalenia odszkodowania...
wydanie decyzji w oparciu o dowód w postaci operatu szacunkowego, w którym zastosowano transakcję rodzinną, a dodatkowo zgodnie z aktem notarialnym nr rep...

I SA/Wa 297/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-09-22

świadczącego o przeprowadzeniu postępowania spadkowego po zmarłym P. C. ., Mając powyższe na uwadze Minister doszedł do wniosku, że stronami postępowania prowadzonego z wniosku K...
z kręgu rodzinnego W. T. męża A. T. ) i H. C. (spadkobiercy po współwłaścicielce przedmiotowej nieruchomości S. T.) w sposób dostateczny potwierdzają, że ujawniony w Kw...