Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Rozwoju X

IV SA/Wa 1965/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-10-27

. świadczenie rodzinne (zasiłek pielęgnacyjny) służy częściowemu pokryciu wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku...
trwale niepełnosprawną w znacznym stopniu;, 3. otrzymuje świadczenia w formie zasiłku stałego w wysokości 481,00 zł miesięcznie oraz zasiłku pielęgnacyjnego w wysokości 153...

VII SA/Wa 912/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-07-18

domu,, - wskazanie, czy syn lub synowa skarżącego otrzymuje świadczenie wychowawcze na dziecko ('500 plus')., Wnioskodawca wniósł sprzeciw od ww. orzeczenia starszego...
, gdyż syn jest na ryczałcie rolniczym., W zakresie zaś informacji dotyczących świadczenia wychowawczego podniesiono, że nie powinno ono być brane pod uwagę do jakiekolwiek...

I SA/Gl 639/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-10-04

., Wnioskodawca jest podmiotem prowadzącym działalność na terenie RP oraz poza granicami kraju. Głównym przedmiotem jego działalności jest świadczenie usług w zakresie wykonywania...
'inne nieodpłatne świadczenie', co w praktyce może budzić wątpliwości co do zakresu opodatkowania świadczeń, które pracownik może otrzymać w związku z pozostawaniem w stosunku pracy...

III SA/Gl 566/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-08-09

nie będzie świadczenie usług gastronomicznych ale spełnienie funkcji socjalno-bytowych polegających na zapewnieniu żywienia uczniom i dzieciom w żłobku. Gmina nie ma także swobody...
(wysokość opłaty za pobyt i świadczenia ustalana jest w drodze stosownej uchwały rady gminy, podejmowanej w wykonaniu ustawowych obowiązków wynikających z ustawy u.s.o....

I SA/Wa 1422/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-07-25

jest zastosowanie substytutu tego świadczenia w postaci odszkodowania zapewniającego nabycie przez skarżącego gruntu zamiennego na własną rękę, np. w innej miejscowości;, 2) art...
m.in. dz. nr [...] i nr [...], zajmowanej przez Rodzinny Ogród Działkowy '[...]. Decyzja ta stała się ostateczna z dniem [...] stycznia 2016 r. Zgodnie z art. 12 ust. 4f...

I SA/Wa 1421/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-07-25

jest zastosowanie substytutu tego świadczenia w postaci odszkodowania zapewniającego nabycie przez skarżącego gruntu zamiennego na własną rękę, np. w innej miejscowości;, 2...
rodzinnych ogrodów działkowych ustanowionych zgodnie z ustawą z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych, podmiot, w którego interesie nastąpi likwidacja...

V SA/Wa 2043/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-07-24

zgodnie z podstawową zasadą swobody świadczenia usług zgodnie z art. 56 TFUE. Publikowanie nazw domen w Rejestrze wyraźnie charakteryzuje się dyskryminacją...
świadczenia usług,, 3. niewystarczający okres vacatio legis przepisów nowelizujących,, 4. brak proporcjonalności między środkami krajowymi a zamierzonym celem,, 5. brak...

V SA/Wa 2190/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-06-15

rodzinnym, majątku i dochodach podał, że prowadzi samodzielnie gospodarstwo. Jedynym źródłem jego utrzymania jest świadczenie emerytalne w wysokości 3416 zł, po potrąceniu...
przedstawić stosowne zaświadczenie)., W odpowiedzi na powyższe wezwanie skarżący przedstawił kopię decyzji o waloryzacji emerytury - zgodnie z którą wysokość świadczenia...

I GZ 107/20 - Postanowienie NSA z 2020-05-26

, aby z tego świadczenia prowadzona była egzekucja jeszcze jakiegoś innego zobowiązania strony. Tym samym po potrąceniu kwoty 1.105,18 zł a także zaliczek na podatek dochodowy...
być wynagrodzona przez późniejszy zwrot spełnionego bądź wyegzekwowanego świadczenia. Natomiast trudne do odwrócenia skutki są to skutki faktyczne lub prawne...

V SA/Wa 1820/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-10-12

i córką, a wyłącznym źródłem utrzymania trzyosobowej rodziny jest świadczenie emerytalne w wysokości 966,48 zł. Skarżąca oświadczyła, że jej mąż jest właścicielem samochodu...
w formie aktu notarialnego umowę darowizny oraz umowę nieodpłatnego przekazania gospodarstwa rolnego w zamian za świadczenia rolnicze, orzeczenie o stopniu...
1   Następne >   +2   +5   7