Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Pracy i Polityki Społecznej X

I SA/Wa 1000/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-01-19

rodzinnych J. B. (dalej jako 'skarżąca') była nienależnie pobranym świadczeniem i zobowiązano skarżącą do zwrotu ww. kwoty wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie...
prawo do świadczeń rodzinnych m.in. na dziecko D. B. w okresie zasiłkowym 2010/2011. Świadczenia zostały wypłacone od [...] maja 2011 r. do [...] października 2011 r...

I SA/Wa 104/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-05-19

[...] kwietnia 2016 r. uznał, iż świadczenia rodzinne w wysokości [...] zł wypłacone za okres od 1 listopada 2012 r. do 28 lutego 2013 r. są świadczeniami nienależnie pobranymi...
., że świadczenia rodzinne w kwocie [...] zł, wypłacone za okres od 1 listopada 2012 r. do 28 lutego 2013 r. są świadczeniami nienależnie pobranymi i podlegają zwrotowi...

I SA/Wa 11/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-10-21

. nr [...] uznał świadczenia rodzinne wypłacone za okres od dnia [...] listopada 2011 r. do dnia [...] czerwca 2012 r. na podstawie decyzji z [...] października 2011 r...
już J. K. świadczenia rodzinne za okres od dnia [...] listopada 2011 r. do dnia [...] czerwca 2012 r. (od dnia [...] lipca 2012 r. została wstrzymana wypłata świadczeń...

I SA/Wa 10/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-10-21

. nr [...] uznał świadczenia rodzinne wypłacone za okres od dnia [...] listopada 2010 r. do dnia [...] października 2011 r. na podstawie decyzji...
, iż wypłacono już J. K. świadczenia rodzinne za okres od dnia [...] listopada 2010 r. do dnia [...] października 2011 r. oraz dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 2011/2012...

I SA/Wa 103/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-05-19

z dnia [...] kwietnia 2016 r. uznał, iż świadczenia rodzinne w wysokości 239 zł wypłacone za okres od 1 października 2012 r. do [...] października 2012 r. są świadczeniami...
nr [...] z [...] lipca 2020 r., że świadczenia rodzinne w kwocie 239 zł, wypłacone za okres od 1 października 2012 r. do 31 października 2012 r są świadczeniami nienależnie...

I SA/Wa 2406/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-02-15

., bez rozpoznania W konsekwencji Wojewoda [...] decyzją nr [...] z dnia [...] maja 2021 r., uznał, że świadczenia rodzinne w wysokości [...] zł wypłacone skarżącej...
świadczeń rodzinnych, w myśl art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych. Wojewoda podał jednocześnie, że powyższe świadczenia zostały skarżącej przyznane...

I SA/Wa 527/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-11-17

tego świadczenia rodzinne za okres od [...] lutego 2018 r. do [...] października 2018 r. w Polsce są świadczeniami nienależnie pobranymi., Minister wskazał, że powyższe świadczenia...
mają otrzymywać świadczenia rodzinne, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym...

I SA/Wa 1278/22 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-10-25

z dnia 17 lutego 2022 r. nr DSZ-V.5321.1.1393.2.2021.AC w przedmiocie ustalenia i zobowiązania do zwrotu nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego oddala skargę. I SA...
dochodowego. Świadczenia przyznane przez organ zostały wypłacone., Następnie Wojewoda [...] decyzją z 18 listopada 2021 r. uznał, że zasiłek rodzinny w kwocie 156 zł...

I SA/Wa 959/22 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-11-03

mu żadne świadczenia rodzinne., Rozpoznając sprawę Minister wskazał, że stosownie do przepisów art. 1 ust. 2 i 3 ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz...
mają otrzymywać świadczenia rodzinne, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym...

I SA/Wa 958/22 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-11-03

świadczenia rodzinne, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej...
o świadczeniach rodzinnych osoba, która pobrała nienależnie świadczenia rodzinne jest obowiązana do ich zwrotu. Za nienależnie pobrane świadczenia rodzinne uważa...
1   Następne >   +2   +5   +10   30