Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego X

II SA/Wa 1330/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-12-17

jedynym stałym źródłem utrzymania rodziny są świadczenia rodzinne i przychód z gospodarstwa rolnego o powierzchni 1,8163 ha przezl., w okresie letnim rodzina podejmuje...
w art. 36 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst. jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 182). Świadczenia rodzinne, z uwagi na odrębne regulacje ustawowe...

II SA/Wa 858/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-03-15

domowego stanowią alimenty w wysokości 2000 zł oraz inne świadczenia rodzinne w wysokości 1.000 zł - łączny dochód 3.000 zł. Jako zobowiązania i stałe wydatki skarżąca...
. Do pisma skarżąca załączyła m.in. zaświadczenie o statusie osoby bezrobotnej, wyciągi bankowe od lipca do października 2017 r. oraz decyzje przyznające świadczenie...

II SAB/Wa 210/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-09-23

w swej treści zakreślają wymagania jaki powinno spełniać podanie (wniosek). Przykładowo, art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst...
jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1456) stanowi, iż wniosek powinien zawierać dane dotyczące: 1) osoby występującej o przyznanie świadczeń rodzinnych, w tym: imię, nazwisko...

II SAB/Wa 271/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-01-05

listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1456) stanowi, iż wniosek powinien zawierać dane dotyczące: 1) osoby występującej...
o przyznanie świadczeń rodzinnych, w tym: imię, nazwisko, datę urodzenia, numer PESEL, a w razie gdy nie nadano numeru PESEL - numer dokumentu potwierdzającego tożsamość; 2...

II SA/Wa 38/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-10-12

zatrudnienia o swoich dochodach (obliczonych według definicji określonej w przepisach o świadczeniach rodzinnych, czyli dochodach 'netto'). W przypadku braku dochodów...
korzystanie ze świadczeń z systemu pomocy społecznej lub 2) trudną sytuację materialną kredytobiorcy wynikającą ze zdarzenia losowego, powodującego czasową utratę...

II SA/Wa 858/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-11-24

składają się alimenty, które otrzymuje w wysokości 2.000 zł, alimenty z Funduszu Alimentacyjnego na młodszą córkę w kwocie 500 zł, 1.000 zł świadczenia 500+ na córki...
, zasiłek rodzinny w wysokości 212 zł - łącznie 3.712 zł. Podniosła, że zalega z opłatami za wodę oraz gaz. Nadto zaciągnęła kredyt w wysokości 300.000 zł, który został...

II SA/Wa 2032/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-02-14

spowodowaną w szczególności całkowitą i nieodwracalną niezdolnością kredytobiorcy do podjęcia działalności gospodarczej, wykonywania pracy lub świadczenia usług...
zobowiązań spowodowaną w szczególności całkowitą i nieodwracalną niezdolnością do podjęcia działalności gospodarczej, wykonywania pracy lub świadczenia usług przynoszących...

II SO/Wa 27/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-05-27

od otrzymania pisma: kserokopii dokumentów, z których wynika aktualna wysokość otrzymywanych świadczeń, kserokopii dokumentów, poświadczających stałe koszty utrzymania...
, jeżeli oświadczenie strony zawarte we wniosku okaże się niewystarczające do oceny jej rzeczywistego stanu majątkowego i możliwości płatniczych oraz stanu rodzinnego lub budzi...

I SAB/Wa 50/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-05-21

sądowych oraz ustanowienie profesjonalnego pełnomocnika. Wprawdzie skarżąca uzyskują regularne dochody w postaci emerytury jednakże mając na uwadze wysokość tego świadczenia...
prawnym., Celem oceny rzeczywistego stanu majątkowego, możliwości płatniczych oraz stanu rodzinnego wnioskodawcy referendarz sądowy pismem z dnia 23 kwietnia 2008 r. sygn. akt...

II SA/Wa 85/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-07-19

, w której spełnione są przesłanki uzasadniające korzystanie ze świadczeń z systemu pomocy społecznej, albo trudną sytuację materialną wynikającą z przypadku losowego...
lekarza rodzinnego dotyczące stan zdrowia członka rodziny, zaświadczenie lekarza specjalisty pulmonologa oraz lekarza okulisty dotyczące stanu zdrowia wnioskodawczyni...
1   Następne >   3