Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Infrastruktury X

I OSK 707/21 - Wyrok NSA z 2021-10-22

w nich stanowiska. W ocenie Kolegium w ustawie o świadczeniach rodzinnych nie ma mechanizmów w obrębie regulacji odnoszących się do świadczenia pielęgnacyjnego, które pozwalałyby...
do świadczenia pielęgnacyjnego dla osób mających ustalone do emerytury w chwili wejścia w życie ustawy o świadczeniach rodzinnych było uzasadnione, gdyż ówczesna wysokość...

I SA/Wa 526/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-10-23

miesięczne wynoszą, jak podała skarżąca, ok. [...] zł. Do wniosku skarżąca załączyła kopie decyzji o przyznaniu świadczenia rodzinnego, decyzji o przyznaniu dodatku...
[...]. Środki utrzymania rodzina czerpie z alimentów od byłego męża ([...] zł), przyznanego zasiłku rodzinnego ([...] zł) oraz zasiłków celowych. Skarżąca wyjaśniła, że został...

I SA/Wa 708/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-07-22

a także świadczenia rodzinne i opiekuńcze, w łącznej kwocie [...] złotych. Z zaświadczenia wystawionego przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w C. z dnia 4 czerwca...
. 246 § 1 p.p.s.a.)., W świetle wykazanych przez skarżącego okoliczności dotyczących jego sytuacji materialnej, rodzinnej i zdrowotnej uzasadniona jest ocena, że znajduje...

IV SA/Wa 431/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-02-26

się i czyni całkowicie zależnym od rodziców. Dochód trzyosobowej rodziny pochodzi ze świadczenia pielęgnacyjnego otrzymywanego przez I. D. w wysokości 1.200 zł brutto...
- gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania., Świadczenia stanowiące źródła utrzymania skarżących i ich syna przynoszą dochód...

I GSK 1478/18 - Wyrok NSA z 2019-11-28

poprzez wyprowadzenie z niej uprawnienia lub obowiązku jednostki., Sąd podał, że zważywszy na ukształtowane przepisami ustawy uprawnienie do uzyskania świadczenia w postaci...
się o świadczenie, w sytuacji kiedy organ administracji orzeka w sposób jednostronny i władczy w kwestii tego świadczenia, mimo braku wyraźnego wskazania przez ustawodawcę...

I GSK 1479/18 - Wyrok NSA z 2019-11-28

poprzez wyprowadzenie z niej uprawnienia lub obowiązku jednostki., Sąd podał, że zważywszy na ukształtowane przepisami ustawy uprawnienie do uzyskania świadczenia w postaci...
się o świadczenie, w sytuacji kiedy organ administracji orzeka w sposób jednostronny i władczy w kwestii tego świadczenia, mimo braku wyraźnego wskazania przez ustawodawcę...

I GSK 1477/18 - Wyrok NSA z 2019-11-28

poprzez wyprowadzenie z niej uprawnienia lub obowiązku jednostki., Sąd podał, że zważywszy na ukształtowane przepisami ustawy uprawnienie do uzyskania świadczenia...
się o świadczenie, w sytuacji kiedy organ administracji orzeka w sposób jednostronny i władczy w kwestii tego świadczenia, mimo braku wyraźnego wskazania przez ustawodawcę...

VI SA/Wa 2089/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-05-06

bez prawa do zasiłku, a jedynym źródłem ich dochodów jest pobierany przez siostrę skarżącego zasiłek rodzinny oraz świadczenie alimentacyjne w łącznej kwocie 391 zł netto...
[...] przyznającą omawiane świadczenie) oraz świadczenie alimentacyjne w kwocie 300 zł miesięcznie (powyższe potwierdza załączona kopia wyciągu z rachunku bankowego matki skarżącego...

VI SA/Wa 2091/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-05-06

bez prawa do zasiłku, a jedynym źródłem ich dochodów jest pobierany przez siostrę skarżącego zasiłek rodzinny oraz świadczenie alimentacyjne w łącznej kwocie 391 zł netto...
[...] przyznającą omawiane świadczenie) oraz świadczenie alimentacyjne w kwocie 300 zł miesięcznie (powyższe potwierdza załączona kopia wyciągu z rachunku bankowego matki skarżącego...

VI SA/Wa 2090/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-05-06

bez prawa do zasiłku, a jedynym źródłem ich dochodów jest pobierany przez siostrę skarżącego zasiłek rodzinny oraz świadczenie alimentacyjne w łącznej kwocie 391 zł netto...
[...] przyznającą omawiane świadczenie) oraz świadczenie alimentacyjne w kwocie 300 zł miesięcznie (powyższe potwierdza załączona kopia wyciągu z rachunku bankowego matki skarżącego...
1   Następne >   +2   +5   +10   14