Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej X

I SA/Wa 167/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2005-02-01

w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 27 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. Nr 213, poz. 2162...
), które zostało wydane na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 ze zm.), W świetle przedstawionego...

V SA/Wa 3044/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-05-12

świadczenie rodzinne w wysokości 321 zł (miesięcznie). Inne wpłaty na przedstawionych wyciągach bankowych nie zostały zaewidencjonowane. Skarżący wskazał, że nieruchomość rolna...
, iż dochód pięcioosobowej rodziny stanowią jedynie świadczenia rodzinne w wysokości 321 zł, w sytuacji, gdy koszty jej utrzymania wynoszą 1.500 zł, a równocześnie Skarżący...

II GSK 999/15 - Wyrok NSA z 2016-12-07

, w relacji do prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w art. 17 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (por. s. 5 - 6 uzasadnienia skargi...
terminu (pojęcia) „ustalonego prawa do emerytury”(…) wyłączone zostały - ze względu na podstawę prawną ich ustalenia, rodzaj, czy też funkcje - jakieś konkretne świadczenia...

II GSK 998/15 - Wyrok NSA z 2016-12-07

do prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w art. 17 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (por. s. 5 - 6 uzasadnienia skargi kasacyjnej...
, w którym wymienione akty normatywne były stanowione podnieść należy, że zgodnie z art. 17 ust. 5 przywołanej ustawy o świadczeniach rodzinnych negatywną przesłankę przyznania świadczenia...

I OSK 1088/12 - Wyrok NSA z 2013-11-15

na podstawie odrębnych przepisów. Niejednokrotnie są to świadczenia o charakterze pieniężnym wypłacane w oparciu o orzeczenie o niepełnosprawności, którym legitymuje się osoba...
strony pozwala na świadczenie pracy i nie wiąże się z koniecznością pomocy innej osoby w pełnieniu ról społecznych, a zatem nie może jej kwalifikować do umiarkowanego...

VII SA/Wa 1422/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-01-19

. Niejednokrotnie są to świadczenia o charakterze pieniężnym wypłacane w oparciu o orzeczenie o niepełnosprawności, którym legitymuje się osoba zainteresowana. W ocenie...
organizmu pozwala na świadczenie pracy i nie wiąże się z koniecznością pomocy innej osoby w pełnieniu ról społecznych, co to samym nie może kwalifikować zainteresowanej...

I SA/Wa 993/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-11-30

wyboru świadczenia usług opiekuńczych w formie rodzinnego domu pomocy, to usługi będą świadczone na jej terenie, a nie na terenie innej gminy. Jest możliwe realizowanie...
podpisania umowy na świadczenie usług jedynie z terenowym ośrodkiem pomocy społecznej, jak również nie ma przepisu, który stanowiłby, że w rodzinnym domu pomocy mają przebywać...

I OSK 568/11 - Wyrok NSA z 2012-04-17

wysokości, zgodnie z art. 104 ustawy o FUS. Zgodnie z art. 138 ustawy o emeryturach i rentach z FUS za nienależnie pobrane świadczenia uważa się między innymi świadczenia...
pobierająca świadczenia była pouczona o braku prawa do ich pobierania., Organ nadzoru stwierdził, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Szczecinie decyzją z dnia 15 marca...

I OSK 1147/16 - Wyrok NSA z 2017-05-18

dla bezrobotnych na terytorium Polski. Stosownie bowiem do treści art. 61 ust. 1 i 2 rozporządzenia nr 883/2004, bezrobotny ubiegający się o świadczenia z tytułu bezrobocia...
świadczenia dysponuje wiedzą oraz materiałem dowodowym obrazującym jej sytuację osobistą i to na niej spoczywa obowiązek przedłożenia organowi orzekającemu w sprawie...

I OSK 558/15 - Wyrok NSA z 2016-11-09

od tego, czy skarżąca mieszkałaby w Polsce bezpośrednio przed złożeniem wniosku o wypłatę świadczeń, czy też nie, świadczenie to jej przysługuje (art. 65 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie...
koordynacji systemów). Jednakże, ze względu na brak możliwości pobierania świadczenia z dwóch źródeł (art. 10 Rozporządzenia w sprawie koordynacji systemów) nie może ona...
1   Następne >   +2   +5   9