Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej X

VII SA/Wa 1062/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-10-01

również otrzymuje świadczenie rodzinne w kwocie 500 zł miesięcznie, które nie jest wliczane do dochodu miesięcznego. Miesięczne koszty stałe i zmienne Wnioskodawcy...
. W. oraz synem O., uczniem szkoły średniej. Wnioskodawca pobiera świadczenie rentowe w wysokości 1717,43 zł miesięcznie oraz prowadzi działalność gospodarczą, która zgodnie...

VII SA/Wa 1299/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-09-16

24.192,60 zł brutto /19.715,27 zł netto, tj. średnio po 2.688,07 zł brutto / 2.190,59 zł netto miesięcznie. L. K. otrzymuje świadczenie wychowawcze przyznane w wysokości 500,00...
się z dochodów generowanych z prowadzonych działalności gospodarczych A. i L. K., wynagrodzenia za pracę strony oraz świadczenia wychowawczego, które miesięcznie kształtują...

V SA/Wa 3475/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-10-28

się na interes ekonomiczny w celu uzasadnienia środków ograniczających swobodę świadczenia usług,, c. niewystarczający okres vacatio legis,, d. brak proporcjonalności...
'. Należy zwrócić uwagę, że blokowanie danej domeny internetowej dotyczy wyłącznie terytorium RP i jego celem powinno być uniemożliwienie świadczenia usług potencjalnym...

VII SA/Wa 2216/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-02-17

9.960,65 zł), dochód D. K. ze stosunku pracy - 1.607,00 zł, dochód z wynajmu mieszkania wnioskodawcy- 1950 zł brutto. Rodzina otrzymuje też świadczenie 'Rodzina 500+' na dwoje...
domowego jest świadczenie 'Rodzina 500+' - 1.000 zł na dwoje dzieci., Organ zwrócił uwagę, że w interesie strony, ale i publicznym jest, aby uiszczenie opłaty...

VII SA/Wa 981/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-08-06

(świadczenie emerytalne własne i żony), z którego jego rodzina ponosi wydatki na koszty utrzymania i reguluje bez opóźnień bieżące wydatki. Skarżący nie jest obciążony...
w terminie, a zatem brak terminowego spełnienia świadczenia rodzi w prawie podatkowym zaległość podatkową. Wiąże się to przede wszystkim z definicją podatku...

VII SA/Wa 2122/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-04-14

(styczeń - luty) 2.370,71 zł., Ustalono, że A. O. pobierała i nadal pobiera świadczenie wychowawcze Rodzina 500+ na syna L. oraz raz w roku świadczenie Dobry Start 300...
+. Wnioskodawcy w okresie od 1 stycznie 2018 do chwili obecnej nie korzystali ze świadczeń pomocy społecznej oraz nie składali wniosku o zasiłek rodzinny wraz z dodatkami...

VII SA/Wa 1907/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-06-09

jej, wspólnie z córką, na utrzymanie domu i rodziny, a uzyskiwane dochody ze świadczenia emerytalnego i z pracy, uzupełnione dochodem z najmu, zapewniają członkom gospodarstwa...
, to w ratach i zakończyć proces legalizacji nośnika reklamowego. Rezygnacja z należnego zgodnie z prawem świadczenia byłaby zbytnim uprzywilejowaniem strony w stosunku...

VII SA/Wa 1521/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-03-02

netto. Dochód J.W. stanowi renta z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Zgodnie z decyzją z [...] marca 2020 r. znak: [...] wysokość świadczenia od dnia 1 marca 2020 r. wynosi...
780 zł netto miesięcznie. Zadeklarowane w oświadczeniach o sytuacji materialnej dochody z tytułu wynagrodzenia za pracę oraz świadczenia z ZUS znajdują odzwierciedlenie...

VII SA/Wa 2007/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-03-31

. Ojciec wnioskodawcy - S.D.jest emerytem pobierającym świadczenie emerytalne w wysokości 1.026,33 zł miesięcznie. Do dochodów rodziny należy dodać płatności otrzymywane...
do przesłania dokumentów potrzebnych do wszechstronnego i wnikliwego rozpatrzenia sprawy. Pan G.D.przedłożył dokumentację niezbędną do ustalenia jego sytuacji rodzinnej...

VII SA/Wa 2357/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-05-05

zł., Następnie w obszernym uzasadnieniu decyzji Wojewoda szczegółowo zanalizował sytuację rodzinną, majątkową i finansową wnioskodawcy., Organ wskazał, że E. M. prowadzi...
., gdzie do spłaty pozostaje [...], - ciągnik rolniczy [...] 410 zakupiony za kwotę [...] gdzie do spłaty pozostaje [...], Dodatkowo Pan M. w 'Oświadczeniu o stanie rodzinnym (...) z 29...
1   Następne >   2