Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Edukacji Narodowej i Sportu X

I OSK 1644/18 - Wyrok NSA z 2020-02-14

i liceum ogólnokształcącym, dotyczy decyzji o charakterze ogólnospołecznym i to o charakterze szczególnie istotnym. To zaś niebicie świadczy o tym, że osoby, których dotyczy...
zawarło umowy cywilno-prawne. Osoby te otrzymały zatem za swoje działania wynagrodzenie ze środków publicznych, co także świadczy, iż należy uznać, że pełnią one funkcję...

I SA/Wa 1402/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-09-28

decyzją, ponieważ przedstawione przez niego dokumenty świadczą o jego bardzo trudnej sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej, która nie może ulec poprawie ze względu...
umorzenia udzielonego kredytu studenckiego., We wniosku W C. przedstawił swoją sytuację rodzinną i finansową. Powołując się na fakt, że mimo intensywnego poszukiwania pracy...

I OSK 169/18 - Wyrok NSA z 2018-06-21

nie ma w odniesieniu tylko do niektórych składników wynagrodzenia, wynikających ze statusu rodzinnego lub socjalnego pracownika (patrz: wyrok NSA z dnia 18 lutego 2015 r., sygn...
stanowi, według orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, sfera intymności oraz życia rodzinnego (patrz: Leszek Garlicki [w:] L. Garlicki, P. Hofmański, A. Wróbel...

I SA/Wa 1144/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-09-13

zainteresowanie przedszkolem, o czym jego zdaniem świadczy wzrastająca liczba dzieci oczekujących na miejsce w nim. Ponadto Przedszkole nr [...] spełnia standardy placówki...
na inne cele oświatowe. Ze względu na wiek uczęszczających do przedszkola dzieci i związaną z tym konieczność ścisłej współpracy ze środowiskiem rodzinnym, przedszkole...

I OZ 868/16 - Postanowienie NSA z 2016-08-05

zaangażowany w życie rodzinne. Pomagał żonie w dojazdach do pracy, a córce na zajęcia szkolne i dodatkowe. Z uwagi na rozpoczęcie nauki w szkole podstawowej...
zresztą jak nie przedstawiła, żadnych dowodów mających świadczyć o tym, iż samochód ustanowionego przez nią pełnomocnika uległ poważnemu uszkodzeniu w tamtym czasie...