Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Administracji i Cyfryzacji X

II SA/Ol 167/22 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2022-03-22

, iż wyklucza on możliwość zbiegu uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego;, - art. 27 ust. 5 ustawy o świadczeniach rodzinnych poprzez...
listopada 2003 r., o świadczeniach rodzinnych (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 111), u.ś.r., świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, jeżeli osoba sprawująca opiekę...

II SA/Ol 88/21 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2021-02-25

, iż wyklucza on możliwość zbiegu uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego;, - art. 27 ust. 5 ustawy o świadczeniach rodzinnych poprzez...
na stanowisku, że w świetle art. 17 ust. 5 pkt 1 lit. b) i art. 27 ust. 5 ustawy o świadczeniach rodzinnych, skarżącej nie mogło być przyznane świadczenie pielęgnacyjne...

II SA/Ol 216/20 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2020-08-04

roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 roku, poz. 111, dalej jako 'ustawa'). Wskazało na treść art. 2 pkt 4 ustawy, zgodnie z którym świadczeniem rodzinnym jest między innymi...
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, która z mocy art. 15b tej regulacji przysługuje z tytułu urodzenia się żywego dziecka. Świadczenie to przysługuje...

II SA/Ol 616/20 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2020-11-03

ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznaje w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno...
zbiegu uprawnień do świadczenia rodzicielskiego, pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10 lub zasiłku...

II SA/Ol 113/21 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2021-03-02

. akt K 38/13 orzekł, że art. 17 ust. 1b ustawy o świadczeniach rodzinnych w zakresie, w jakim różnicuje prawo do świadczenia pielęgnacyjnego osób sprawujących opiekę...
, określone w art. 17 ust. 5 u.ś.r., przesłanki uniemożliwiające przyznanie odwołującej się wnioskowanego świadczenia. Zasadą jest, że prawo do świadczeń rodzinnych ustala...

II SA/Ol 600/20 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2020-09-24

świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, jeżeli osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej...
w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku...

VII SA/Wa 1055/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-06-21

wnioskodawczyni jest dochód uzyskiwany z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego, renty tymczasowej i zasiłków społecznych (świadczenia rodzinne)., Wnioskodawczyni podała...
nie korzysta z pomocy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, zasiłek okresowy dla córki wynosi 357,41 zł., świadczenia rodzinne 330 zł., W sprawie zważono, co następuje...

II SA/Ol 550/20 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2020-10-29

do tego, aby w świetle przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych otrzymać prawo do świadczenia pielęgnacyjnego od dnia 1 listopada 2019 r., a nie jak błędnie przyjęto od dnia, 1 marca...
, że w przypadku zbiegu uprawnień do świadczenia rodzicielskiego, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, dodatku do zasiłku rodzinnego z art. 10...

II SA/Ol 942/20 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2021-02-23

z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych - dalej jako: 'u.ś.r.', przyznał L. J. (dalej jako: 'skarżąca') świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji...
spełniać przesłanki z art. 17 ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych, a równocześnie nie mogą zachodzić okoliczności wyłączające przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego...

II SA/Ol 546/20 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2020-09-24

'[...]', nr '[...]' w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego oddala skargę. Decyzją z '[...]' wydaną z upoważnienia Burmistrza N. przez Kierownika Działu Świadczeń Rodzinnych Miejskiego...
rodzinnych (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 111, dalej jako: u.ś.r.), odmówiono W.W. (dalej jako: strona lub skarżący) przyznania świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu...
1   Następne >   +2   6