Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Środowiska X

IV SA/Wa 1617/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-11-24

niskiego dochodu rodziny (art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych - Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 ze zm.), które służyć...
czteroosobowej rodziny stanowią: wynagrodzenie ze stosunku pracy S. K. w wysokości 1.386,00 zł oraz zasiłki rodzinne przyznane na dzieci, których łączna wysokość wraz...

II SA/Bk 86/20 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2020-03-20

, CBOSA). Opłata za usługi wodne nie spełnia zatem wszystkich cech typowego podatku jako świadczenia powszechnego, przymusowego, bezzwrotnego, ustalanego jednostronnie na rzecz...
przepisu zwalniającego rodzinne ogrody działkowe z opłat za pobór wód, świadczy o zamiarze ustawodawcy odstąpienia od szczególnego traktowania rodzinnych ogrodów...

IV SA/Wa 45/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-03-13

, gdy suma miesięcznych spłat kredytów przekracza podaną przez niego wysokość świadczenia emerytalnego,, 7. aktualnego zaświadczenia o jego sytuacji rodzinnej wydanego...
gospodarstwa domowego wymienił swoje świadczenie emerytalne w wysokości 1.360,73 zł brutto miesięcznie i wskazał, że żona bezskutecznie ubiega się o przyznanie emerytury...

IV SA/Wa 45/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-05-16

podaną przez niego wysokość świadczenia emerytalnego,, 7. aktualnego zaświadczenia o jego sytuacji rodzinnej wydanego przez właściwą do spraw zdrowia lub opieki społecznej...
wspólnie z żoną. Jako jedyne źródło dochodu dwuosobowego gospodarstwa domowego wymienił swoje świadczenie rentowe w wysokości 1360,73 zł brutto miesięcznie i wskazał, że żona...

IV SA/Wa 3365/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-06-04

z dnia 30 marca 2018 r. wezwano go do złożenia w terminie 14 dni dokumentów źródłowych i dodatkowego oświadczenia potwierdzających jego stan rodzinny, majątkowy i dochody...
(jaki posiada tytuł prawny do lokalu);, 4. do nadesłania aktualnego zaświadczenia o sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej wydanego przez upoważnionego...

III OSK 3946/21 - Wyrok NSA z 2021-07-28

drewna okrągłego z drzew tropikalnych oraz bambusa, a także świadczenie usług rolniczych., Zdaniem organu, z przepisu art. 4 i art. 2 pkt 2 u.r.o.d. wynika, że działki...
za usługi wodne' skierowanym do Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego '[...] [...]' w [...] poinformował o ustaleniu opłaty zmiennej za [...] kwartał 2018 roku w wysokości...

IV SA/Wa 3364/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-09-25

dokumentów źródłowych potwierdzających jego stan rodzinny, majątkowy i dochody, to jest:, 1. do nadesłania wyciągów z rachunków bankowych obejmujących okres ostatnich trzech...
osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej wydanego przez upoważnionego pracownika jednostki organizacyjnej gminy realizującej zadania pomocy społecznej;, 5. do nadesłania...

IV SA/Wa 2187/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-09-24

lipca 2015 r. oświadczył, że pozostaje w gospodarstwie domowym z małoletnim synem (K. N.). Jako jedyne źródło utrzymania wskazał świadczenie rehabilitacyjne w wysokości...
. Od stycznia jest na świadczeniu rehabilitacyjnym. Czeka go operacja. Poddawany jest zabiegom rehabilitacyjnym (niedawno przez 15 dni), co wiąże się z kosztem dojazdu (15...

IV SA/Wa 1726/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-11-24

pozostaje wraz z żoną. Źródłem utrzymania obojga są otrzymywane świadczenia emerytalne (powiększone o dodatki) w wysokości odpowiednio 936 zł brutto (wnioskodawca) oraz 843 zł...
. Dochód uzyskiwany przez składającego wniosek z tytułu przyznanego świadczenia emerytalnego (powiększonego o świadczenie uzyskiwane przez żonę), w świetle deklarowanych...

IV SA/Wa 802/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-08-02

jej stanu majątkowego oraz podania dokładnych danych o stanie rodzinnym., Z kolei art. 255 ppsa stanowi, iż jeżeli oświadczenie strony zawarte we wniosku okaże...
się niewystarczające do oceny jej stanu majątkowego i możliwości płatniczych oraz stanu rodzinnego lub budzi wątpliwości, strona jest zobowiązana złożyć na wezwanie, w zakreślonym...
1   Następne >   +2   6