Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Lekarz Weterynarii X

II SA/Lu 48/18 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2018-02-13

z konkubiną i dwojgiem dzieci. Na dochód rodziny w łącznej kwocie [...] zł miesięcznie składa się świadczenie rentowe skarżącego w wysokości [...] zł oraz świadczenie wychowawcze...
i rodzinne pobierane przez konkubinę ([...] zł + [...] zł). Oprócz domu o pow. [...] m2 skarżący nie posiada innego majątku nieruchomego, jak również żadnych zasobów...

II SA/Lu 747/17 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2017-08-22

utrzymuje się z renty rolniczej w kwocie [...]złotych netto, świadczenia '500+' oraz zasiłku rodzinnego w kwocie [...]złotych. Łączny miesięczny dochód gospodarstwa domowego...
netto. Skarżący wraz z rodziną korzystał z wsparcia w ramach programu 'Pomoc państwa w zakresie dożywiania.' oraz innych świadczeń z pomocy społecznej., Do wniosku...

I SA/Lu 336/18 - Wyrok WSA w Lublinie z 2018-08-28

przekazane synowi w [...]r., w związku z ubieganiem się przez skarżącą o świadczenie emerytalne z KRUS. Wszystkie zwierzęta gospodarskie należą do syna. Ze względu na zły...
., drugie z [...] r.) skarżąca ponownie przedstawiła podniesione już w skardze argumenty, dotyczące jej sytuacji majątkowej, finansowej i rodzinnej. Ponadto opisała...

II OZ 1386/08 - Postanowienie NSA z 2009-01-13

) należności sądowe mogą być umorzone na wniosek dłużnika w części lub w całości, jeżeli dłużnik wykaże, że z uwagi na swoją sytuację rodzinną, majątkową i wysokość dochodów...
. Wniosek taki powinien zawierać oświadczenia skarżących obejmujące dokładne dane o ich stanie majątkowym i dochodach - także o ich stanie rodzinnym, a ponadto wszelkie...

IV SA/Wa 1864/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-12-03

której wysokość świadczenia po potrąceniach wynosi 472,17 zł miesięcznie;, 2. wypisu z treści orzeczenia Lekarza Rzeczoznawcy KRUS, zgodnie z którym skarżący uznany...
sądowych i ustanowienia radcy prawnego., W oświadczeniu o stanie rodzinnym, majątku i dochodach skarżący podał, że samodzielnie prowadzi gospodarstwo domowe. Jako źródła...

II SA/Gd 375/14 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2014-07-28

wspólne gospodarstwo domowe, nie mają nikogo na utrzymaniu. Oboje małżonkowie są emerytami. Ich świadczenia emerytalne wynoszą łącznie 3223 zł miesięcznie netto...
częściowym, obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych., Na podstawie złożonego przez wnioskodawców oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku i dochodach, dokumentów...

II SA/Ke 258/17 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2017-07-19

świadczenie w wysokości 1978,15 zł., jednakże stan jego zdrowia nie tylko nie pozwala mu na prowadzenie działalności gospodarczej, ale również powoduje, że koszty leczenia...
., Na wstępie zauważyć należy, iż Z. M., podobnie jak żona skarżącego, otrzymuje comiesięcznie dochód z tytułu świadczenia emerytalnego. Stały łączny dochód rodziny w każdym...

I OSK 1988/21 - Wyrok NSA z 2022-06-21

37/21), o skomplikowanej strukturze organizacji wewnętrznej., Tymczasem skarżący prowadzi tradycyjne, rodzinne gospodarstwo rolne (art. 23 Konstytucji Rzeczypospolitej...
nie ma siedziby ani kierownika podmiotu kontrolowanego. Właściciel tradycyjnego gospodarstwa rodzinnego nie jest 'kierownikiem podmiotu kontrolowanego'., Zgodnie...

II OZ 1076/14 - Postanowienie NSA z 2014-10-14

oświadczenie strony zawarte we wniosku okazałoby się niewystarczające do oceny jej rzeczywistego stanu majątkowego i możliwości płatniczych oraz stanu rodzinnego...
źródłowe dotyczące jej stanu majątkowego, dochodów lub stanu rodzinnego., W niniejszej sprawie pismem z dnia 14 maja 2014 r. wezwano skarżącego do uzupełnienia wniosku...

II OZ 889/14 - Postanowienie NSA z 2014-09-10

się niewystarczające do oceny jej rzeczywistego stanu majątkowego i możliwości płatniczych oraz stanu rodzinnego lub budzi wątpliwości, strona jest zobowiązana złożyć na wezwanie...
, w zakreślonym terminie, dodatkowe oświadczenie lub przedłożyć dokumenty źródłowe dotyczące jej stanu majątkowego, dochodów lub stanu rodzinnego (art. 255 p.p.s.a....
1   Następne >   2