Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Kurator Oświaty X

II SA/Go 246/08 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-06-12

przypadający na czteroosobową rodzinę z tytułu renty oraz świadczeń rodzinnych wynosi 1.321,28 zł. R. G. i E. G. wskazali, że M. G. jest osobą niepełnoprawną. Nadto...
małoletnią, należało ocenić sytuację materialną jej przedstawicieli ustawowych (rodziców). Fakty podane przez R. G. i E. G. świadczą o ich trudnej sytuacji materialnej...

VIII SA/Wa 72/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-02-27

, niepełnosprawną w stopniu znacznym córkę, nad którą A. M. (matka) sprawuje opiekę. Podali, że na dochód rodziny składa się świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek rodzinny, świadczenie...
. Nawet przy niezaliczeniu do tego dochodu kwoty świadczenia wychowawczego '500+' należałoby przyjąć, że świadczenie to zabezpiecza potrzeby dziecka, zaspokaja jego potrzeby...

VIII SA/Wa 72/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-02-07

matka sprawuje opiekę. Podali, że na dochód rodziny składa się świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek rodzinny, świadczenie wychowawcze, wynagrodzenie skarżącego - łącznie...
, co oznacza, że na członka rodziny dochód ten wynosi [...] zł. Nawet przy niezaliczeniu do tego dochodu kwoty świadczenia wychowawczego '500+' należałoby przyjąć...

III SA/Kr 237/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-04-17

pielęgnacyjnego, 420 zł świadczenia pielęgnacyjnego, po 200 zł alimentów na każdą z córek otrzymanych z funduszu alimentacyjnego oraz 64 zł i 68 zł zasiłku rodzinnego...
rodzinie ledwie na podstawowe potrzeby., Dla wykazania swych twierdzeń skarżąca dołączyła kopię decyzji ustalających prawo do zasiłku pielęgnacyjnego, świadczenia...

II SA/Bd 91/13 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2013-02-20

, świadczenia pielęgnacyjnego oraz zasiłków rodzinnych które łącznie wynoszą [...] zł. Ponadto wnioskodawczyni oświadczyła, że nie posiada oszczędności oraz przedmiotów wartościowych...
dzieci oraz małoletnim wnukiem. Skarżąca pobiera świadczenie rehabilitacyjne na rzecz małoletniego niepełnosprawnego syna. Mąż skarżącej pobiera zasiłek dla bezrobotnych...

II SA/Wa 236/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-09-25

w warunkach przedszkolnych, jest bardziej wszechstronna, gdyż zawiera zarówno diagnozę psychologiczną, jak i pedagogiczną dziecka oraz uwzględnia również sytuację rodzinną...
pod uwagę konflikt rodziców, co do daty rozpoczęcia przez ich córkę realizacji obowiązku szkolnego, uwzględniając w ten sposób sytuację rodzinną małoletniej. Niezależnie...

II SA/Ol 824/08 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2009-02-18

, że postępuje zgodnie z zaleceniem Sądu rodzinnego., Po rozpatrzeniu w dniu '[...]' 2008r. wniosku E. K., Zespół Orzekający Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej...
Wydział Rodzinny i Nieletnich, który po rozpoznaniu sprawy A. K. ustalając, że nieletni wykazuje przejawy demoralizacji, postanowił zastosować wobec niego środek...

III SA/Łd 777/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-09-14

. Koszty te wraz z wydatkami na utrzymanie i opłatami za podstawowe świadczenia zamykają się łącznie kwotą rzędu 2.160 zł., Referendarz sądowy w Wojewódzkim Sądzie...
o przyznanie prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych., W złożonym na urzędowym formularzu (PPF) oświadczeniu o stanie rodzinnym, dochodach i majątku skarżąca...

III SA/Lu 312/09 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2009-07-13

w łącznej kwocie [...] zł, składa się dochód z gospodarstwa rolnego - [...] zł oraz świadczenie pielęgnacyjne /[...] zł/ i zasiłek pielęgnacyjny /[...] zł/ wypłacane...
z przesłanek uprawniających do otrzymania wsparcia z pomocy społecznej w postaci świadczenia pieniężnego dla osoby w rodzinie wynosi - 351 zł., Powyższe prowadzi...

II SA/Ol 824/08 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2009-03-27

. Źródłami dochodu 3-osobowej rodziny są świadczenia z pomocy społecznej i '[...]'. Skarżąca wraz z dziećmi mieszka w mieszkaniu wynajmowanym '[...]'., Wskazać należy...
pełnoletnie. Nie jest w stanie ponieść kosztów sądowych, gdyż nastąpiłoby to z uszczerbkiem dla finansów domowych. Zgodnie z oświadczeniem o stanie rodzinnym, majątku i dochodach...
1   Następne >   +2   4