Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Komisja Orzekająca X

III SA/Łd 998/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-12-08

o świadczenia rodzinne (Dz. U. z 2013 r. poz.3), zaświadczenie właściwego organu gminy albo nakaz płatniczy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach...
. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (t.j. Dz. U. z 2013 r., póz. 3). W załączniku nr 4 do rozporządzenia zawarty jest wzór...

II SA/Rz 967/21 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2021-09-07

dochodu na osobę w rodzinie studenta, ustaloną na zasadach określonych w ustawie o świadczeniach rodzinnych. O stypendium socjalne może ubiegać się student...
za podstawę do obliczenia dochodu, przyjmuje się dochód rodziny studenta, z roku kalendarzowego poprzedzającego rok akademicki, na który świadczenie ma być przyznane (zwanym dalej...

III SA/Łd 199/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-04-29

o dzieło., -utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury renty, renty rodzinnej...
zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury, renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej...

II SA/Rz 298/22 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2022-08-18

na osobę w rodzinie studenta, ustaloną na zasadach określonych w ustawie o świadczeniach rodzinnych. O stypendium socjalne może ubiegać się student, którego miesięczny...
do obliczenia dochodu, przyjmuje się dochód rodziny studenta, z roku kalendarzowego poprzedzającego rok akademicki, na który świadczenie ma być przyznane (zwanym dalej rokiem...

II SA/Po 814/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-01-17

i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. z 2013 r. poz. 3) poprzez błędne uznanie, że dochód uzyskany przez skarżącą nie uprawnia jej do otrzymania...
. pełnomocnik skarżącej z urzędu wskazał, iż podtrzymuje skargę, a ponadto zarzucił organom orzekającym naruszenie art. 3 i art. 23 ustawy o świadczeniach rodzinnych...

IV SA/Po 359/10 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2010-10-06

28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2003r.,nr 228, poz. 2255 ze zm.), zgodnie z którym dochodem są również nie opodatkowane środki bezzwrotnej...
listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. nr 228, poz. 2255 ze zm.)., W ustawie o świadczeniach rodzinnych ( art. 3 pkt 1) ustawodawca zdefiniował pojęcie dochodu...

II SA/Rz 268/20 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2020-04-28

/doktorantów Uniwersytetu Rzeszowskiego w roku akademickim 2019/2020 - odmówił przyznania skarżącej wnioskowanego świadczenia., W uzasadnieniu decyzji organ I instancji...
w ustawie o świadczeniach rodzinnych. O stypendium socjalne może ubiegać się student, którego miesięczny dochód na jedną osobę w rodzinie nie przekracza kwoty ustalonej...

IV SA/Po 734/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-10-20

określonych w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255, z późn. zm.; dalej: 'ustawa...
o świadczeniach rodzinnych', w skrócie: 'u.ś.r.'). W zakresie ustalania miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającego do ubiegania się o stypendium...

II SA/Rz 537/15 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2015-10-08

. nr [...], Komisja Stypendialna odmówiła wnioskodawczyni przyznania żądanego świadczenia z powodu przekroczenia kryterium dochodowego na osobę w rodzinie z uwagi na ustalenie...
związanego z zakończeniem realizacji przez jej matkę pracy na podstawie umowy zlecenia zawartej z [...], która nie była umową o dzieło, lecz o świadczenie usługi w postaci...

IV SA/Po 74/09 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2009-05-27

o świadczeniach rodzinnych, a także Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom i doktorantom Akademii Wychowania Fizycznego w P., Przepis art. 173 ust. 1 ustawy...
. 1 i art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 ze zm.). Ponadto zgodnie z art. 179 ust. 4 pkt 3 ustawy...
1   Następne >   2