Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Komendant Straży Granicznej X

II SA/Wa 547/22 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-06-29

mieszkalnego, zwanego dalej 'Świadczeniem'., W uzasadnieniu skarżonego aktu przywołano następujące okoliczności faktyczne i prawne jej uwarunkowania:, - Funkcjonariusz...
realizowano poprzez przyznanie Świadczenia,, - w myśl art. 96 ust. 1 ustawy dnia z 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz.U. z 2021 r., poz. 1486 ze zm.), Świadczenie...

II SA/Sz 1387/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-05-25

świadczenia rentowego ojca skarżącego,, - odpisów zeznań podatkowych wszystkich członków rodziny (w tym rodziców) za ostatnie dwa lata kalendarzowe,, - odpisu aktualnego...
. Nie jest również potrzebne oświadczenie o wysokości świadczenia rentowego ojca, ponieważ skarżący prowadzi gospodarstwo domowe tylko z żoną., Postanowieniem z dnia 9...

II SA/Wa 1218/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-11-27

. przyznającą [...] P.S. pomoc finansową na uzyskanie domu jednorodzinnego., W uzasadnieniu decyzji organ nadzorczy podniósł, iż świadczenie pieniężne w postaci pomocy finansowej...
o przydziale. Z ww. rozporządzenia wynikają szczegółowe warunki przyznawania pomocy finansowej, zgodnie z którymi, przedmiotowe świadczenie przyznawane jest jednorazowo na wniosek...

I OSK 1281/05 - Wyrok NSA z 2006-06-23

świadczenia na członków rodziny, o których mowa w art. 93 ustawy o Straży Granicznej., Komendant Główny Straży Granicznej wskazał równocześnie, iż przepis powyższy stanowi...
) i zasiłek osiedleniowy (§ 18), są świadczeniami związanymi z prawem do lokalu, a więc dotyczą wyłącznie członków rodziny w rozumieniu art 93 ustawy o Straży Granicznej...

I OSK 321/11 - Wyrok NSA z 2011-07-29

działalność życiowa skarżącej skupiona zatem była na świadczeniu pracy w biurze podróży oraz w towarzystwie ubezpieczeniowym, jak również na nauce na wyższej uczelni...
realnie mógł pozwolić na świadczenie przez skarżącą stałej pracy w gospodarstwie rolnym rodziców, zwłaszcza że w orzecznictwie przyjmuje się, że doraźna pomoc w gospodarstwie...

II SA/Wa 1310/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-02-20

członków rodziny, tj. w wysokości 14,40 zł dziennie. Przedmiotowe świadczenie zostało przyznane na podstawie oświadczenia mieszkaniowego funkcjonariusza...
oraz jego wysokości. W toku prowadzonego postępowania ustalono, że w okresie od [...] kwietnia 2008 r. do [...] grudnia 2011 r., pobierane świadczenie było świadczeniem...

II SA/Sz 1387/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-03-09

,, - dowodu określającego wysokość świadczenia rentowego ojca skarżącego,, - odpisów zeznań podatkowych wszystkich członków rodziny (w tym rodziców) za ostatnie dwa lata...
świadczenia rentowego ojca nie jest potrzebny, ponieważ wnioskodawca prowadzi gospodarstwo domowe tylko z żoną., W myśl art. 245 § 1 ustawy dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo...

II SA/Bk 149/11 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2011-06-09

należną pomoc finansową określając ściśle jej rodzaj (z uwzględnieniem członków rodziny) - stwarza roszczenie strażaka o wypłatę świadczenia, a na organ nakłada obowiązek...
'zmaterializowania' przyznanego świadczenia poprzez wyliczenie jego wysokości i wypłatę. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w składzie następującym: Przewodniczący...

I OSK 648/12 - Wyrok NSA z 2012-11-21

nie spełniało już przysługujących mu norm zaludnienia organ odwoławczy wskazał, że świadczenie, o które ubiega się funkcjonariusz jest zastępczą formą realizacji prawa...
zajmowane przez niego mieszkanie ponownie spełnia jego uprawnienia., Biorąc powyższe pod uwagę oraz datę wpływu wniosku o przyznanie świadczenia (10 luty 2011 r.), ze względu...

II SA/Wa 213/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-11-27

dochód, którym jest emerytura w kwocie 3.275 zł netto (3.998,02 zł brutto) obciążona zajęciami komorniczymi. Do zobowiązań skarżącego należą świadczenia alimentacyjne...
:, a) odpisu zeznania podatkowego skarżącego za rok 2011,, b) ostatniego przekazu pocztowego świadczenia emerytalnego skarżącego, ewentualnie ostatniej decyzji określającej...
1   Następne >   +2   +5   8