Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Komendant Policji X

II SA/Wa 155/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-05-05

ze stosowaniem przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego albo osoba nienależnie pobrała świadczenie rodzinne., W orzecznictwie przyjmuje się, iż 'przepis art...
strony bez jej zgody w przypadku zmiany przepisów prawa, zmiany sytuacji dochodowej lub osobistej strony, pobrania nienależnego świadczenia, a także można zmienić...

II SA/Wa 1000/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-11-22

ze stosowaniem przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego albo osoba nienależnie pobrała świadczenie rodzinne., W orzecznictwie przyjmuje się, iż 'przepis...
świadczenia za rok 2007, 2008 i 2009 1) uchyla zaskarżoną decyzję w części, w której utrzymuje ona w mocy decyzję nr [...] Komendanta Powiatowego Policji w W. z dnia...

IV SA/Po 522/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-06-04

i otrzymuje z tego tytułu [...] zł miesięcznie. Do akt sprawy sądowej dołączone zostały kserokopie decyzji przyznających małżonce skarżącego konkretne świadczenia rodzinne...
tytułem świadczeń rodzinnych i opiekuńczych oraz z zakresu pomocy społecznej (k. 40 akt sądowych). Skarżący sam przyznaje, że nie został pozbawiony uposażenia w całości...

IV SA/Po 834/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-10-08

miesięcznie. Do akt sprawy sądowej dołączone zostały kserokopie decyzji przyznających małżonce skarżącego konkretne świadczenia rodzinne, związane m.in. z niepełnosprawnością...
o której stanowi art. 61 §3 ppsa. Z załączonego do skargi oświadczenia o stanie rodzinnym wynika, że małżonka skarżącego otrzymuje 1.592 zł tytułem świadczeń rodzinnych...

I OZ 675/13 - Postanowienie NSA z 2013-08-08

. Do akt sprawy sądowej dołączone zostały kserokopie decyzji przyznających małżonce skarżącego konkretne świadczenia rodzinne, związane m.in. z niepełnosprawnością dwojga...
. 61 §3 P.p.s.a. Z załączonego do skargi oświadczenia o stanie rodzinnym wynika, że małżonka skarżącego otrzymuje 1.592 zł tytułem świadczeń rodzinnych i opiekuńczych...

IV SA/Wr 93/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-04-15

w wieku 12, 10 i 2 lata. Utrzymuje się z alimentów w wysokości 1000 zł i świadczeń z pomocy społecznej obejmujących świadczenia rodzinne i zasiłek okresowy, przy czym...
jakichkolwiek kosztów postępowania., Mając na uwadze, iż skarżąca jest samotną matką wychowującą troje dzieci, utrzymującą się z alimentów i świadczeń z pomocy społecznej, wysokość...

II SA/Ke 134/09 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2009-03-26

dla bezrobotnych i świadczenia rodzinne w wysokości 456,20 zł. W sumie miesięczny dochód pięcioosobowej rodziny wynosi 6498,16 zł netto. Wnioskodawczyni wykazała własność...

II SA/Wa 2025/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-01-24

skarżącego i kwota świadczeń rodzinnych przyznanych jego żonie. Żona strony nie pracuje i nie osiąga żadnych dochodów. Dzieci skarżącego uczą się, przy czym jedna z córek...

II OZ 113/11 - Postanowienie NSA z 2011-02-25

domowym (w tym także świadczeń rodzinnych i świadczeń z pomocy społecznej), wyciągów i wykazów z posiadanych rachunków bankowych oraz dokumentów potwierdzających wysokość...
nadesłanie dokumentów źródłowych poświadczających jego majątek, dochody oraz stan rodzinny, tj.: zaświadczenia o sytuacji rodzinnej wydanego przez właściwą do spraw zdrowia...

II SA/Wa 1451/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-01-12

gminy, dodatkowego oświadczenia o aktualnym źródle utrzymania swojego i osób pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym, (w tym także świadczeń rodzinnych...
poświadczających jego majątek, dochody oraz stan rodzinny, tj.: zaświadczenia o sytuacji rodzinnej wydanego przez właściwą do spraw zdrowia lub opieki społecznej jednostkę organizacyjną...
1   Następne >   +2   +5   +10   100