Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Transportu Drogowego X

VI SA/Wa 1157/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-09-25

. [...]). Korzysta z następujących świadczeń przyznanych jej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ł.: zasiłku rodzinnego, dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu...
listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 ze zm.) potwierdzają trudną sytuację materialną skarżącego i jego rodziny...

V SA/Wa 292/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-02-05

., Podniósł, że Skarżąca nie ujawniła czy otrzymuje jakieś świadczenia rodzinne. Wskazał także, iż strona nie wyjaśniła jak gospodarstwo domowe utrzymuje płynność finansową...
12900,00 zł. Do wniosku strona załączyła: wypełnione oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania (załącznik do rozporządzenia Ministra...

III SA/Łd 347/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-07-07

; wyjaśnienia, czy syn otrzymuje świadczenia alimentacyjne lub rentę rodzinną i w jakiej wysokości, jeśli otrzymuje tego rodzaju świadczenie lub wskazania okoliczności, z powodu...
świadczenia alimentacyjne lub rentę rodzinną albo stypendium naukowe i w jakiej wysokości, jeśli otrzymuje tego rodzaju świadczenie bądź też ich nie otrzymuje i z jakiej...

VI SA/Wa 2260/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-03-27

)., Ponadto skarżąca uzyskuje zasiłek rodzinny na dziecko w wysokości 106 zł miesięcznie (załączono kopię decyzji [...] potwierdzającą powyższe) oraz świadczenie na syna wypłacane...
pobierania zasiłku rodzinnego i świadczenia alimentacyjnego w łącznej wysokości 606 zł, w ocenie rozpoznającego wniosek zasadne jest przyznanie skarżącej prawa pomocy...

V SA/Wa 248/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-05-28

wynika, że Skarżący prowadzi samodzielne gospodarstwo domowe. Podstawą jego utrzymania jest świadczenie emerytalne w wysokości 1.650 zł. Do stałych miesięcznych wydatków...
, że złożone na formularzu PPF oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku i dochodach nie świadczą, że poniesienie pełnych kosztów postępowania mogłoby spowodować uszczerbek...

VIII SA/Wa 526/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-01-30

domowego strony wynosi około [...] zł. Na powyższe składa się zasiłek rodzinny (około [...] zł), świadczenie wychowawcze ([...]zł) oraz świadczenie alimentacyjne na syna...
świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznanego dla dwojga dzieci (około [...] zł) oraz środki uzyskiwane z tytułu zasiłku rodzinnego przyznanego na troje dzieci wraz...

II SA/Ke 28/17 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2017-07-20

. Skarżąca nadal prowadzi własną firmę, w której zatrudniony jest jej mąż, pobierają także świadczenie wychowawcze na dziecko. Potrzeby mieszkaniowe oraz inne podstawowe...
.., Skarżąca w dniu 21 czerwca 2017 r. złożyła formularz PPF wnosząc o zwolnienie od kosztów sądowych. Ze złożonego formularza wynika, że sytuacja rodzinna i majątkowa...

I SA/Lu 436/17 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-10-12

zasiłku rodzinnego oraz świadczenie '500+'. Świadczenie '500+' nie zostaje uwzględnione jako dochód prowadzonego gospodarstwa rodzinnego. Z powyższych ustaleń wynika...
sytuacją rodzinną oraz finansową. Zobowiązany wskazał, że wspólnie z małżonką i córką zamieszkują u jego ojca - inwalidy, całkowicie niezdolnego do pracy oraz samodzielnej...

II SA/Ke 903/16 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2017-06-30

okoliczności, które świadczyłyby o tym, że jej sytuacja materialna i rodzinna zmieniła się w sposób istotny, a więc brak jest podstaw do merytorycznego rozpoznawania...
sądowych. Ze złożonego formularza wynika, że sytuacja rodzinna i majątkowa wnioskodawczyni nie uległa istotnej zmianie, wzrosły wydatki na żywność, leczenie, telefon, opłaty...

VI SA/Wa 1738/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-09-20

z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w [...] w postaci zasiłku rodzinnego i świadczenia opiekuńczego., Zgodnie z art. 246 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r...
), a także okoliczność, iż rodzina skarżącego korzysta ze świadczeń z zakresu pomocy społecznej, stwierdzić należy, że skarżący nie ma możliwości poczynienia jakichkolwiek...
1   Następne >   +2   +5   +10   29