Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Pracy X

II SA/Bd 1181/17 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2018-02-27

z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych świadczy również fakt, że ich przyznanie uzależnienie jest od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej (art. 8 ust. 1 ustawy...
, które zajmuje się obsługą finansową Przedszkola wynika, iż do kwoty wolnej od potrąceń z wynagrodzenia za pracę, za czerwiec 2017 r., pracownicy doliczono świadczenie...

VIII SA/Wa 583/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-09-15

onkologicznego, 3) decyzji o ustaleniu prawa do zasiłku rodzinnego w wysokości [...] zł oraz decyzji o ustaleniu prawa do świadczenia wychowawczego na dziecko w wysokości...
finansowe przyznawane w ramach pomocy społecznej tj. zasiłek rodzinny w kwocie [...] zł oraz świadczenie wychowawcze na dziecko w kwocie [...] zł. Nadto...

I OZ 1968/16 - Postanowienie NSA z 2017-01-10

są głównie środki finansowe przyznawane w ramach pomocy społecznej, tj. zasiłek rodzinny w kwocie 89 zł oraz świadczenie wychowawcze na dziecko w kwocie 500 zł. Ponadto...
prawa do świadczenia wychowawczego na dziecko w wysokości 500 zł, 4) wyciągu z księgi wieczystej dla nieruchomości stanowiącej własność jego matki., Postanowieniem z dnia 9...

II SA/Sz 967/12 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2012-12-12

podającego, że wysokość świadczenia od [...] r. wynosić będzie [...] zł oraz że od tego miesiąca dokonywane będzie potrącenie ze świadczenia w wysokości [...] zł, kserokopię...
gospodarczej męża jest jej stan zdrowia i konieczność świadczenia przez męża opieki. Skarżąca choruje na nieuleczalną chorobę nowotworową, z przerzutami i w związku...

II SA/Sz 967/12 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2012-11-26

im. A. Mickiewicza , kserokopię zawiadomienia ZUS podającego, że wysokość świadczenia od lipca [...] r. wynosić będzie [...] zł oraz, że od tego miesiąca dokonywane...
będzie potrącenie ze świadczenia w wysokości [...] zł, kserokopię orzeczenia kwalifikującego skarżącą do znacznego stopnia niepełnosprawności na okres do dnia [...] r., W ramach...

VIII SA/Wa 583/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-08-09

[...], 3) decyzji o ustaleniu prawa do zasiłku rodzinnego w wysokości [...] zł oraz decyzji o ustaleniu prawa do świadczenia wychowawczego na dziecko w wysokości [...] zł, 4...
dla strony rozstrzygnięcia w przedmiocie wniosku o prawo pomocy może być wyłącznie rzeczywisty stan rodzinny, majątkowy i dochodowy strony ubiegającej się o przyznanie...

III SA/Łd 897/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-02-04

i higieny pracy oraz wypłaty należnego wynagrodzenia za pracę, a także innego świadczenia przysługującego pracownikowi, nakładane w drodze decyzji organów Państwowej...
od tego jest to, że skarżąca spółka jako pracodawca winna tak zorganizować prowadzenie działalności gospodarczej, aby świadczenia te były terminowo wypłacane. Obecne tłumaczenia...

II SA/Sz 824/12 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2012-10-24

ZUS podającego, że wysokość świadczenia od [...]r. wynosić będzie [...]zł oraz, że od tego miesiąca dokonywane będzie potrącenie ze świadczenia w wysokości [...]zł...
., W uzasadnieniu wniosku przedstawiła zarzuty dotyczące postępowania Okręgowego Inspektora Pracy. W oświadczeniu o stanie rodzinnym, majątku i dochodach wskazała, że prowadzi...

III SA/Kr 543/22 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-09-08

od 15 do 18 marca 2021 r. kwotę 807,80 zł brutto. W uzasadnieniu wskazano, że świadczenie jest należne pracownicy w związku z potwierdzeniem dokumentem wystawionym...
wynagrodzenia to 807,80 zł brutto. W dniu zakończenia kontroli minął termin wykonalności świadczenia., Od przedmiotowego nakazu Inspektora pracy Skarżąca złożyła odwołanie...

I OSK 676/06 - Wyrok NSA z 2007-01-26

jest świadczeniem nienależnym, poprzez przyjęcie, że zaistniał spór co do wypłaty części wynagrodzenia na rzecz pracowników,, - naruszeniu przepisów postępowania, które mogło mieć...
opłacane jest staranne działanie pracownika, a nie osiągnięty przez niego rezultat. Wynagrodzenie jest świadczeniem odwzajemniającym pracę., Wywodził, że odpowiedzialność jaką...
1   Następne >   +2   +5   7