Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Kontroli Skarbowej X

III SA/Wa 35/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-02-20

załączył odcinek emerytury i zaznaczył, że część tego świadczenia zajmuje komornik., Ponieważ wniosek o przyznanie prawa pomocy należy złożyć na urzędowym formularzu PPF...
majątek pozostaje 'w gestii komornika'. Z oświadczenia wynika także, iż jego żona uzyskuje świadczenie emerytalne w wysokości 824 złotych., Do formularza skarżący załączył...

III SA/Wa 35/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-03-13

i zaznaczył, że część tego świadczenia zajmuje komornik., Ponieważ wniosek o przyznanie prawa pomocy należy złożyć na urzędowym formularzu PPF, Referendarz sądowy wezwał...
'w gestii komornika'. Z oświadczenia wynika także, iż jego żona uzyskuje świadczenie emerytalne w wysokości 824 złotych., Do formularza Skarżący załączył kopie...

III SA/Wa 1899/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-02-04

, III SA/Wa 3205/05 i III SA/Wa 3292/06, III SA/Wa 2871 i 2872/06 Skarżący określił jako 'pożyczka od mojego Ojca'. Tymczasem pożyczka jest świadczeniem z natury rzeczy...
. Jej celem jest zapewnienie realizacji prawa do sądu stronie, która ze względu na dochody, stan majątkowy i rodzinny nie może ponieść kosztów związanych ze swym udziałem...

III SA/Wa 1899/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-09-11

oraz dokumentów świadczących o tym, że związane z tym mieszkaniem opłaty obciążają pracodawcę, szczegółowego wskazania wysokości wydatków składających się na bieżące utrzymanie...
na dochody, stan majątkowy i rodzinny nie może ponieść kosztów związanych ze swym udziałem w sprawie. Konkretyzację powołanej wyżej zasady stanowi art. 214 § 1 P.p.s.a....

III SA/Wa 1456/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-10-02

, co następuje:, 3. Celem instytucji 'prawa pomocy' jest zapewnienie realizacji prawa do sądu stronie, która ze względu na dochody, stan majątkowy i rodzinny nie może ponieść...

III SA/Wa 285/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-06-21

nie był obecny przy wypłacie ww. pieniędzy i podkreślił, że nieodpłatny charakter ww. świadczenia wynika z zapisów w księgach rachunkowych Spółki oraz § 7 ww. umowy z 7...
w 1998r. środkami pieniężnymi w wysokości 2.200.000 zł, pobranymi ze Spółki. Strona uzyskała więc przychód z tytułu nieodpłatnego świadczenia w wysokości 528.000,00 zł...

III SA/Wa 283/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-06-21

przy wypłacie ww. pieniędzy i podkreślił, że nieodpłatny charakter ww. świadczenia wynika z zapisów w księgach rachunkowych Spółki oraz § 7 ww. umowy z [...] grudnia 1996r...
. środkami pieniężnymi w wysokości [...] zł, pobranymi ze Spółki. Strona uzyskała więc przychód z tytułu nieodpłatnego świadczenia w wysokości [...] zł, który organ wyliczył...

III SA/Wa 610/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-02-17

zaś części ([...] USD) stanowi prowizyjne wynagrodzenie za usługi konsultingowe świadczone przez Skarżącego, równe 5% kwoty budżetu wstępnego. W umowie G.W. zgodził...
z banku brak jest zapisów, iż mogła korzystać z rachunku w sposób ograniczony. Założenie go na oboje małżonków, każdemu z nich dawało takie same prawa, o czym świadczą...

III SA/Wa 609/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-02-17

) stanowi prowizyjne wynagrodzenie za usługi konsultingowe świadczone przez G.W., równe 5% kwoty budżetu wstępnego. W umowie zgodził się on wykorzystywać swoją wiedzę...
korzystać z rachunku w sposób ograniczony. Założenie go na oboje małżonków, każdemu z nich dawało takie same prawa, o czym świadczą dokonane przez Skarżącą dyspozycje...

I SAB/Kr 2/09 - Wyrok WSA w Krakowie z 2009-10-22

Świadczeń Pracowniczych za 2006r., W ramach tych postępowań, na podstawie upoważnień Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej z dnia 17 lipca 2007r. prowadzone były kontrole...
w związku z postępowaniami dotyczącymi innych podmiotów, które oprócz powiązań rodzinnych i kapitałowych łączą transakcje kupna sprzedaży napojów o znacznej wartości. Prowadzone...
1   Następne >   2