Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dziekan Wydziału X

III SA/Gd 712/16 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2016-10-20

, a następnie poprzez odmowę przyznania świadczenia., W odpowiedzi na skargę Rektor Uniwersytetu [...] wniósł o jej oddalenie podtrzymując dotychczasowe stanowisko...
z art. 199 ust. 1 pkt 1 ustawy doktorant może otrzymać pomoc materialną w formie stypendium socjalnego. Do przyznawania w tego świadczenia zgodne z art. 199 ust. 4 ustawy...

III SAB/Łd 3/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2014-04-01

domowego składają się: świadczenia emerytalne matki w kwocie 1.439,51 zł. Skarżący nie posiada żadnego majątku, nie jest właścicielem domu, ani mieszkania. Zgodnie...
gospodarstwa domowego wnioskodawcy stanowią świadczenia emerytalne jego matki w wysokości 1.439,51 zł. Z tych dochodów skarżący pokrywa bieżące koszty utrzymania, zabezpieczenia...

II SA/Ol 279/11 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2011-06-02

2011r. Uczelniana Komisja Stypendialna 'A' odmówiła stronie przyznania wnioskowanego świadczenia w postaci stypendium socjalnego, uzasadniając to nie złożeniem przez nią...
z powodu przekroczenia limitu dochodu w rodzinie studenta, uprawniającego do uzyskania takiego świadczenia. Organ wskazał, że podstawą prawną jego rozstrzygnięcia...

III SAB/Kr 44/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-07-27

z matką G. O. Ich miesięczny dochód netto wynosi 2.001,90 zł i stanowi go renta rodzinna skarżącej w wysokości 1.130,90 zł oraz świadczenie przedemerytalne jej matki...
od orzeczenia Sądu I instancji., Z oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku i dochodach zawartego w formularzu 'PPF' wynika, że skarżąca prowadzi wspólne gospodarstwo domowe wraz...

III SA/Kr 477/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-10-21

i ustanowienia adwokata, Opisując swój stan Rodzinny' wpisała tylko siebie., Opisując swój majątek wpisała dom parterowy. Zadeklarowała brak przedmiotów wartościowych oraz zasobów...
zaświadczenia z U. Sk.), skarżąca nie korzysta ze świadczeń właściwego miejscowo ośrodka pomocy społecznej?, • czy skarżąca podejmuje się jakiś prac dorywczych...

I OSK 2629/18 - Wyrok NSA z 2020-01-31

na jej sytuację rodzinną (wyjaśnienie stanu cywilnego) i materialną., Ponadto postanowieniami z [...] grudnia 2016 r., [...] lutego 2017 r. i [...] marca 2017 r. Komisja...
świadczeń pomocy materialnej dla studentów [...] ([...])., Sąd wskazał także, że Komisja Stypendialna przesyłając skarżącej wezwanie z 20 października 2016 r...