Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Zakładu Karnego X

II SA/Sz 287/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2017-03-20

. kierowanego do Kierownika Sekcji Świadczeń Rodzinnej Pieczy Zastępczej MOPR . Skarżący wniósł o wydanie w tej sprawie przez Sąd decyzji administracyjnej stwierdzającej...

II SA/Ol 410/09 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2009-05-20

mieszkaniowych określonych w art. 87 ust. 1 ustawy. Dopiero, gdy przydziału takiego nie dokonano, w grę mogą wchodzić inne przewidziane ustawą świadczenia, w tym pomoc...
przyjęto, że przedmiotowe świadczenie przyznaje się funkcjonariuszowi, który spełnia warunki do przydzielenia mu lokalu mieszkalnego na podstawie decyzji administracyjnej...

IV SO/Wr 34/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-11-22

handlowych i z tytułu innych świadczeń np. renty. Nie posiada mieszkania, samochodu, akcji, obligacji i innych papierów wartościowych, które mógłby spieniężyć., Wraz...
we wniosku, o którym mowa w art. 252, okaże się niewystarczające do oceny jej rzeczywistego stanu majątkowego i możliwości płatniczych oraz stanu rodzinnego lub budzi...

II SA/Wa 766/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-11-26

w P. przy ul. [...] i do momentu zakupu nie posiadał żadnego innego lokalu mieszkalnego, a w przeszłości nie korzystał z pomocy finansowej, zaś przyznane mu świadczenie...
złożony po nabyciu lokalu, nie wyłącza go z kręgu osób uprawnionych do spornego świadczenia. Dla nabycia prawa do pomocy finansowej istotnym momentem jest, czy funkcjonariusz...

II SA/Wa 1167/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-11-10

I instancji., W uzasadnieniu wskazał, że prawo do pomocy finansowej, o którym mowa w art. 90 ustawy o Służbie Więziennej, jest świadczeniem ekwiwalentnym w stosunku...
do świadczenia rzeczowego w postaci otrzymania lokalu w drodze decyzji administracyjnej na podstawie art. 85 tej ustawy. Prawo do lokalu mieszkalnego jest zatem prawem...

II SA/Wa 605/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-09-30

Więziennej, jest świadczeniem ekwiwalentnym w stosunku do świadczenia rzeczowego w postaci otrzymania lokalu w drodze decyzji administracyjnej na podstawie art. 85...
mieszkalnego lub domu w ramach spółdzielni budownictwa mieszkaniowego. Określa on zatem krąg osób uprawnionych i cel, na jaki powyższe świadczenie jest przeznaczone...

II SA/Ol 950/10 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2012-04-18

się o świadczenia z pomocy społecznej, nie uzyskuje żadnego dochodu. Wnioskodawca wykazał też, że jest właścicielem mieszkania o pow. '[...]' i nieruchomości rolnej o pow...
również innych świadczeń z urzędu pracy ani świadczeń z pomocy społecznej. Zaznaczył, że nie posiada oszczędności ani przedmiotów wartościowych. Środki finansowe...

II SO/Ol 22/10 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2012-02-08

do zasiłku, ponadto nie otrzymuje innych świadczeń z tego tytułu, nie ubiegał się też o świadczenia z pomocy społecznej. Utrzymuje się z dobrowolnego wsparcia finansowego...
, nie otrzymuje również innych świadczeń z Powiatowego Urzędu Pracy w B. ani świadczeń z pomocy społecznej. Zaznaczył, że nie posiada oszczędności ani przedmiotów wartościowych...

II SAB/Ol 92/11 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2012-04-05

bezrobotną, bez prawa do zasiłku, nie ubiegał się, o świadczenia z pomocy społecznej i nie uzyskuje żadnego dochodu. Wnioskodawca wykazał też, że jest właścicielem...
prawa pomocy w zakresie częściowym, obejmującym ustanowienie adwokata w osobie W. S. Jak wynika ze złożonego oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku i dochodach...

II SO/Ol 22/10 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2011-12-14

jego wniosku, zwrócił się o ustanowienie adwokata. Zgodnie z oświadczeniem o stanie rodzinnym, majątku i dochodach, wnioskodawca sam prowadzi gospodarstwo domowe. Do jego majątku...
oraz dochodów. W rubrykach nr 5, 9 i 11 podniósł, iż jest osobą bezrobotną bez prawa do zasiłku, nie uzyskuje świadczeń finansowych, takich jak dodatki szkoleniowe, stypendia...
1   Następne >   3