Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Wojskowego Biura Emerytalnego X

II SA/Wa 1539/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-12-28

, z zastrzeżeniem, iż wysokość renty rodzinnej ustala się na podstawie świadczenia, które przysługiwało lub przysługiwałoby zmarłemu z uwzględnieniem przepisów art. 15c lub art. 22a...
ustalenia wysokości renty rodzinnej po zmarłym emerycie postanawia - odrzucić skargę. Pismem z dnia 25 sierpnia 2017 r., sprecyzowanym pismem z dnia 14 listopada 2017 r., I. B...

II SA/Wa 437/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-03-28

określonych w art. 24, z zastrzeżeniem, iż wysokość renty rodzinnej ustala się na podstawie świadczenia, które przysługiwało lub przysługiwałoby zmarłemu z uwzględnieniem przepisów...
. nr [...] w przedmiocie ponownego ustalenia wysokości renty rodzinnej po zmarłym emerycie postanawia: - odrzucić skargę -. Pismem z dnia [...] września 2018 r. J...

II SAB/Wa 65/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-02-08

przysługuje na zasadach określonych w art. 24, z zastrzeżeniem, iż wysokość renty rodzinnej ustala się na podstawie świadczenia, które przysługiwało lub przysługiwałoby zmarłemu...
ustalił M.W. wysokość renty rodzinnej po zmarłym renciście., Pismem z dnia 20 września 2017 r., złożonym za pośrednictwem Dyrektora ZER MSWiA, M.W. wniosła do Sądu...

IV SA/Gl 1431/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-11-15

dodał, że renta rodzinna jest świadczeniem o charakterze osobistym i nie wchodzi w skład masy spadkowej po osobie zmarłej., W postanowieniu organ zawarł pouczenie...
. oraz w 2004 r. rentę rodzinną po jej zmarłym mężu E.G. W uzasadnieniu wskazał, że jest synem i spadkobiercą E.G. oraz że połowa zgromadzonych na tym koncie bankowym środków...

II SAB/Wa 569/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-10-09

tego świadczenia w razie osiągania przychodu z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego. W tym wypadku renta rodzinna przysługuje małżonkowi...
lub renciście wymierza się od kwoty świadczenia, które przysługiwało zmarłemu, jednakże od kwoty nie niższej niż kwota renty inwalidzkiej II grupy, która przysługiwałaby...

II SA/Wa 430/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-08-03

wysokość uzyskanego świadczenia w czerwcu 2012 r., 2) kserokopii rachunków potwierdzających wysokość stałych miesięcznych opłat poniesionych w gospodarstwie domowym w czerwcu...
obowiązani są do wzajemnej pomocy przez którą należy rozumieć nie tylko świadczenie osobiste ale i pieniężne. Żona ma obowiązek udzielenia pomocy mężowi w zakresie...

I OZ 640/11 - Postanowienie NSA z 2011-09-07

potwierdzającego wysokość otrzymywanego świadczenia rentowego w okresie ostatnich trzech miesięcy, dowodu potwierdzającego płatność alimentów na rzecz córki w okresie...
miesięcznie. Sąd pierwszej instancji zaznaczył, że zgodnie z art. 135 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. Nr 9, poz. 59 ze zm.) zakres...

II SA/Rz 588/10 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2010-08-27

Dyrektorowi Wojskowego Biura Emerytalnego o wznowienie postępowania i o wysokość świadczenia na skutek jego odwołania od decyzji w/w organu z dnia [...].12.2008r. o odmowie...
wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji o waloryzacji świadczenia wydanych po dniu 1.01.1999r. i od decyzji o odmowie ponownego ustalenia wysokości...

IV SA/Wr 265/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-05-14

nr 8, poz. 66 ze zm.) prawo do zaopatrzenia emerytalnego i wysokość świadczeń pieniężnych z tytułu tego zaopatrzenia ustala w formie decyzji wojskowy organ emerytalny...
., Po myśli ustępu 4 tego artykułu w sprawach dotyczących prawa do zaopatrzenia emerytalnego i świadczeń z tego tytułu zainteresowanemu przysługuje odwołanie do właściwego...

IV SA/Wr 276/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-05-17

nr 8, poz. 66 ze zm.) prawo do zaopatrzenia emerytalnego i wysokość świadczeń pieniężnych z tytułu tego zaopatrzenia ustala w formie decyzji wojskowy organ emerytalny...
., Po myśli ustępu 4 tego artykułu w sprawach dotyczących prawa do zaopatrzenia emerytalnego i świadczeń z tego tytułu zainteresowanemu przysługuje odwołanie do właściwego...
1   Następne >   +2   4