Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej X

I SA/Ol 736/10 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-11-30

tego świadczenia;, W wykonaniu wezwania wnioskodawca wyjaśnił, iż wnosi o całkowite zwolnienie od kosztów sądowych oraz o ustanowienie doradcy podatkowego. Wskazał, iż od września...
oraz o ustanowienie pełnomocnika. Ze złożonego przez skarżącego formularza wniosku, o stanie rodzinnym, majątku i dochodach wynika, iż wnioskodawca nie prowadzi, z nikim wspólnego...

I SA/Ol 735/10 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-11-30

tego świadczenia;, W wykonaniu wezwania wnioskodawca wyjaśnił, iż wnosi o całkowite zwolnienie od kosztów sądowych oraz o ustanowienie doradcy podatkowego. Wskazał...
oraz, o ustanowienie pełnomocnika. Ze złożonego przez skarżącego formularza wniosku, o stanie rodzinnym, majątku i dochodach wynika, iż wnioskodawca nie prowadzi, z nikim...

I FZ 395/11 - Postanowienie NSA z 2011-12-02

postępowania sądowego w tym wydatków na opłacenie pełnomocnika. Z materiału zgromadzonego w sprawie wynika, że skarżący otrzymuje świadczenie rentowe, ponadto...
skarżący posiada zdolność poniesienia kosztów postępowania sądowego w tym wydatków na opłacenie pełnomocnika. Świadczą o tym m.in. znaczne wpływy na rachunkach bankowych...

I SA/Go 91/15 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2015-03-23

o zwolnienie od kosztów sądowych., Ze złożonego wraz z wnioskiem oświadczenia o sytuacji rodzinnej, majątku i dochodach wynika co następuje., Skarżąca mieszka z mężem...
męża skarżącej, zasiłki: okresowy i rodzinny oraz dodatek mieszkaniowy., Zgodnie z art. 246 § 1 pkt 2 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami...

I SA/Bd 1024/15 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2016-03-11

się z alimentów i wsparcia rodziny., W oświadczeniu o stanie rodzinnym, majątku i dochodach skarżąca podała, że prowadzi wspólne gospodarstwo domowe z synem, którego miesięczny...
o stanie rodzinnym, majątku i dochodach, obligatoryjnie składanego wraz z wnioskiem o przyznanie prawa pomocy (art. 252 § 1 p.p.s.a.) nie zawierała danych wystarczających...

I SA/Gd 1160/16 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2016-10-31

świadczenia, ani też nie będzie możliwe przywrócenie rzeczy do stanu pierwotnego. Będzie to miało miejsce w takich wypadkach, gdy grozi utrata przedmiotu świadczenia...
, że takich środków majątkowych nie posiada., Zatem do oceny zasadności wniosku konieczne jest dysponowanie aktualnymi i pełnymi danymi o stanie majątkowym i rodzinnym strony...

I SA/Gl 190/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-03-19

, jest zadłużony w bankach i u osób prywatnych, które prowadzą wobec niego postępowania egzekucyjne. Z oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku i dochodach, zawartego...
w tym celu nadesłać zaświadczenia o wysokości wynagrodzeń, honorariów i innych należności oraz świadczeń z okresu ostatnich czterech miesięcy (zaświadczenia winny...

I FSK 828/17 - Postanowienie NSA z 2017-07-18

przedstawiona na uzasadnienie wniosku jest ogólnikowa i nie została wsparta żadnymi dokumentami. Ogólne wskazanie na wielomilionowe straty i statut bankruta nie świadczą...
utraty konkretnych składników majątku (np. egzekucja z domu rodzinnego, itp.)., Należy równocześnie podkreślić, że wywieranie skutków finansowych dla zobowiązanego do zapłaty...

I SA/Lu 102/16 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2016-05-10

w ocenie referendarza sądowego skarżący przedstawiając swoją sytuację finansową ograniczył się jedynie do przywołania takich okoliczności, które mogłyby świadczyć...
. sygn. akt I FZ 113/09, Lex nr 546385). Instytucja ta w świetle przepisów prawa rodzinnego odnosi się bowiem jak sama nazwa wskazuje, do majątków małżonków...

I SA/Lu 1078/16 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2017-02-03

się z otrzymywanych przez obydwoje świadczeń emerytalnych w łącznej kwocie [...]zł netto. Z kwoty jej pokrywa: rata kredytu - [...] zł, lekarstwa - [...] zł, żywność - [...] zł, telefon...
. Przedstawiona przez nią sytuacja rodzinna i dochodowa nie pozwala jednak na zwolnienie jej z kosztów w większym zakresie. Sytuacja ta nie jest bowiem na tyle zła...
1   Następne >   +2   4