Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy X

II SA/Bd 954/13 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2013-11-12

świadczenie integracyjne w wysokości zasiłku dla bezrobotnych. Zgodnie natomiast z art. 13 ust. 5 zakończenie realizacji programu następuje w okresie do 6 miesięcy...
zatrudnienia, bezpodstawnie odmówiła jego podjęcia., Biorąc pod uwagę główny cel Programu tj. reintegrację zawodową polegającą na zdolności uczestnika do świadczenia pracy...

II GZ 171/13 - Postanowienie NSA z 2013-04-11

wnioskodawca podał, iż prowadzi jednoosobowe gospodarstwo domowe. Jest osobą bezrobotną, bez prawa do zasiłku i nie otrzymuje innych świadczeń z tego tytułu. Wnioskodawca...
w ponoszeniu ciężarów i świadczeń publicznych. Prawo dostępu do sądu nie ma charakteru absolutnego i może być przedmiotem uzasadnionych prawnie ograniczeń. W przypadku...

II SAB/Ol 101/12 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2013-09-11

rodzinnym, majątku i dochodach, wnioskodawca sam prowadzi gospodarstwo domowe. Jego majątek stanowią: 'budynek mieszkalny do rozbiórki 111,54 m2', mieszkanie o powierzchni ok. 36...
przedstawienie sytuacji materialnej i rodzinnej wnioskodawcy. Z przepisów art. 246 § 1 pkt 2 i art. 252 § 1 p.p.s.a. wynika jednakże, że Sąd musi dysponować precyzyjnymi danymi...

II SAB/Ol 101/12 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2013-02-21

postanowienia We wniosku, złożonym na urzędowym formularzu, A. Z. wniósł o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata. Według oświadczenia o stanie rodzinnym...
formularzu, (art. 252 § 2 p.p.s.a.). Wniosek ten ma na celu ogólne przedstawienie sytuacji materialnej i rodzinnej wnioskodawcy. Z przepisów art. 246 § 1 pkt 2 i art. 252 § 1...