Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrow X

IV SAB/Gl 55/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-09-21

rodzinnych (Dz.U. Nr 228, poz. 2255 ze zm.) przyznane zostało świadczenie pielęgnacyjne w związku z opieką nad synem R. N. Ponadto, jak wskazano w odpowiedzi na skargę, wobec...
emerytalne i rentowe od podstawy odpowiadającej wysokości świadczenia pielęgnacyjnego przysługującego na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych przez okres niezbędny...

I OW 304/19 - Postanowienie NSA z 2020-07-14

w Sosnowcu. W związku z powyższym przyznanie zostało świadczenie na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej dla w/w rodziny zastępczej...
umieszczonego w rodzinnej pieczy zastępczej postanawia wskazać Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski jako właściwy w sprawie. Pismem z dnia 16 grudnia 2019 r. Prezydent Miasta...

II SAB/Kr 100/22 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-07-21

oraz Rodzinnego Domu Dziecka w państwa jednostce;, przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniu przysługującym osobie będącej prowadzącym Rodzinny Dom Dziecka lub pełniącej funkcję...
rodziny zastępczej zawodowej,, - liczbie nowo powstałych placówek /rodzin/ sprawujących piecze zastępczą w formie Rodzinnego Domu Dziecka lub rodziny zastępczej zawodowej...

II SA/Go 951/11 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2012-01-31

i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 października 2011r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie...
pielęgnacyjne, zgodnie z którym przedmiotowy wniosek składać należało w terminie do 31 października 2011 r., a w przypadku gdy świadczenie pielęgnacyjne przyznano...

II SAB/Go 45/12 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2012-10-26

i D.N. oświadczyli, że dochód ich rodziny wynosi 2.227,77 zł (brutto) i składa się z wynagrodzenia za pracę, dodatku mieszkaniowego oraz zasiłków rodzinnych., Wniosek...
spełniona przesłanka o której mowa w art. 246 § 1 pkt 2 p.p.s.a., Zważyć bowiem trzeba, że skarżący od wielu lat korzystają ze świadczeń z pomocy społecznej. C.N. i D.N....

I OSK 2842/19 - Wyrok NSA z 2020-07-14

kasacyjnej wskazano, że pracownicy, którzy zajmują się prowadzeniem postępowań administracyjnych w sprawach dotyczących między innymi realizowania świadczeń wynikających...
prawidłowości wykorzystania przyznanych świadczeń, dochodzeniem świadczeń alimentacyjnych czy prowadzeniem postępowań w sprawach przyznania pomocy cudzoziemcom powinni zostać...

IV SA/Gl 49/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-04-12

., nr [...], w którym odmówiono wyrażenia zgody na zwolnienie spod zajęcia świadczenia emerytalnego w ramach prowadzonego postępowania egzekucyjnego z tytułu wykonawczego...
na prawdzie. Żądała również wydania polecenia komornikowi Urzędu Skarbowego w Ż. celem wstrzymania potrąceń dokonywanych ze świadczenia emerytalnego skarżącej., W odpowiedzi...

I OW 48/06 - Postanowienie NSA z 2006-12-06

wniosek według właściwości do rozpoznania Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu., W uzasadnieniu wniosku podano, że Sąd Rejonowy Wydział Rodzinny i Nieletnich w Lublińcu...
stycznia 2002 r., Sąd Rejonowy w Lublińcu Wydział Rodzinny i Nieletnich sprawę uregulowania sytuacji prawnej dziecka, z uwagi na jego miejsce pobytu w Specjalnym Ośrodku...