Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej X

IV SA/Po 364/17 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2017-05-16

finansowej rodziny, na zwrot rzekomo nienależnie pobranego świadczenia. Skarżąca pracuje w Areszcie Śledczym, z uposażeniem netto około [...] zł. Wyrządzona niewstrzymaniem...
odwoławczy, dotknięte było istotnymi wadami. Dalej pełnomocnik napisał, że zasadność wniosku potwierdzają dokumenty świadczące o sytuacji majątkowej i rodzinnej Skarżącej...

III SA/Kr 979/07 - Wyrok WSA w Krakowie z 2008-02-28

, a tym samym nie przysługuje mu prawo do świadczenia ekwiwalentnego, jakim jest prawo do pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego., Od decyzji tej odwołał się K. S...
funkcjonariuszem świadczenia ekwiwalentnego, drugiemu z małżonków takowe świadczenie już nie przysługuje., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zważył, co następuje...

III SA/Kr 842/09 - Wyrok WSA w Krakowie z 2009-11-24

świadczenia pieniężnego i świadczenia rzeczowego, lecz ekwiwalentności pod kątem celu, jakie oba te świadczenia mają spełniać, a mianowicie zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych...
funkcjonariusza służby więziennej. Pełnomocnik skarżącego zauważył jednak, że bardziej właściwe byłoby określenie 'świadczenie zastępcze' nie zaś ekwiwalentne, na co zwracał...

IV SA/Po 168/06 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2007-02-28

rodziców, co w świetle art. 76 ustawy warunkuje otrzymanie świadczenia. Organ wskazał ponadto, iż strona nie dostarczyła zaświadczenia, iż córka K. nadal uczy...
o pomocy społecznej, natomiast treść art. 76 ustawy wskazuje, iż wolą ustawodawcy nie było objęcie prawem do świadczenia osób umieszczonych w rodzinie zastępczej., W skardze...

I OSK 1026/05 - Wyrok NSA z 2006-07-06

z tytułu braku lokalu mieszkalnego został przyznany mężowi S. Ł. i na podstawie przepisów o Służbie Więziennej świadczenie jej nie przysługuje. Organ odwoławczy...
. 85 ust. 1 oraz art. 91 ust 1 pkt 3 ustawy o Służbie Więziennej. Skarżąca twierdzi, że spełnia przesłanki do otrzymania równoważnika, a organ odmawiając jej świadczenia...

IV SA/Po 901/10 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2010-12-15

Więziennej wobec funkcjonariusza i z tego wywodzą się świadczenia pochodne., W odpowiedzi na skargę pełnomocnik organu administracji wniósł o jej oddalenie, podtrzymując...
. Wystarczy, że funkcjonariusz lub jego małżonek jest właścicielem jakiejkolwiek części lokalu lub domu by odmówić prawa do wypłaty świadczenia., Wojewódzki Sąd...

I OZ 253/13 - Postanowienie NSA z 2013-04-17

innych świadczeń z tego tytułu, nie ubiegał się też o świadczenia z pomocy społecznej, nie uzyskuje jakichkolwiek dochodów. Nie posiada oszczędności ani przedmiotów...
strony do złożenia dodatkowych oświadczeń lub przedłożenia dokumentów źródłowych dotyczących jej stanu majątkowego, dochodów lub stanu rodzinnego. Sąd I instancji wskazał...

I OSK 130/11 - Wyrok NSA z 2011-05-13

mieszkaniowego., Z brzmienia powołanego przepisu wynika, że określa on krąg osób uprawnionych i cel, na jaki powyższe świadczenie jest przeznaczone, nie precyzując...
i wyłączna podstawa roszczeń o takie świadczenie, zatem jego wykładni należy dokonywać w kontekście całej ustawy. Dlatego w zakresie prawa funkcjonariuszy Służby Więziennej...

II SA/Op 433/07 - Wyrok WSA w Opolu z 2007-12-13

natomiast w dniu 20 lipca 2004 r. Uzasadniając rozstrzygnięcie organ stwierdził, iż pomoc finansowa na uzyskanie lokalu mieszkalnego stanowi świadczenie o charakterze...
należy przy zbiegu uprawnień do świadczenia ekwiwalentnego jakim jest pomoc finansowa na uzyskanie lokalu mieszkalnego. Stosownie do tego przyjął, że skoro żonie P...

I OSK 239/11 - Wyrok NSA z 2011-07-07

finansowej, o którym mowa w art. 90 ustawy o Służbie Więziennej, jest świadczeniem ekwiwalentnym w stosunku do świadczenia rzeczowego w postaci otrzymania lokalu w drodze...
. 'Kwestia czy funkcjonariusz spełnia przesłanki do otrzymania przedmiotowego świadczenia może być rozważana tylko po zgłoszeniu roszczenia, a nie na dzień nabycia lokalu...
1   Następne >   +2   +5   8