Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Oddziału Regionalnego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej X

IV SA/Wr 226/07 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2007-06-22

Rejonowego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej we W. z dnia [...] r. Nr [...] w przedmiocie zmiany kwoty świadczenia finansowego umożliwiającego pokrycie kosztów najmu lokalu...
. świadczenie finansowe umożliwiające pokrycie kosztów najmu lokalu mieszkalnego przy ul. B. [...] we W. w kwocie [...] zł miesięcznie od dnia [...] r. do dnia utraty...

II SA/Ol 544/15 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2015-08-18

. na pismo Dyrektora Oddziału Regionalnego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w przedmiocie świadczenia mieszkaniowego postanawia odrzucić skargę. Dnia 15 czerwca 2015 r...
. wpłynęła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie skarga R.Ł na odmowę wypłaty świadczenia mieszkaniowego. Skarżący powołując się na art. 50 § 1 i art. 54 § 1 w zw...

OSK 1031/04 - Wyrok NSA z 2005-03-11

. Z uwagi na sytuacje rodzinną żołnierza, który zawarł umowę najmu obejmującą członków jego rodziny z nim zamieszkujących i w związku z tym otrzymał świadczenie finansowe...
zawodowego i jego rodziny, otrzymującego na podstawie wcześniejszej decyzji świadczenie finansowe umożliwiające pokrycie kosztów najmu lokalu mieszkalnego, może nastąpić...

III SO/Gd 83/05 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2005-07-26

nadesłana na wezwanie Sądu kopia odcinka świadczenia wypłaconego przez wojskowy organ rentowy za miesiąc lipiec 2005 r. Skarżąca nie posiada majątku, tj. nieruchomości...
, że spełnia ustawowe przesłanki przyznania prawa pomocy, o czym świadczy posiadanie przez nią stałego źródła utrzymania (wojskowa renta rodzinna, zasiłek pielęgnacyjny...

V SA/Wa 773/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-05-09

. W uzasadnieniu podniosła, iż została eksmitowana z mieszkania, pozostaje pod opieką społeczną, zaś jej świadczenie emerytalne zostało zajęte przez komornika sądowego...
. zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia adwokata bądź radcy prawnego. W oświadczeniu o stanie rodzinnym, majątku i dochodach wskazała, iż gospodarstwo domowe...

SA/Bd 2204/03 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2004-02-18

, w dniu jego śmierci, członkowie rodziny uprawnieni do wojskowej renty rodzinnej, a prawo to przysługuje im przez czas posiadania uprawnień do tej renty., Zmarły R. G...
uprawnienia do wojskowej renty rodzinnej, a zatem spełniają tylko jeden z w/w warunków., Według organu w świetle powołanych przepisów zamieszkiwanie wspólne w dniu śmierci R...

II SA/Gd 2771/00 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2004-02-11

., w którym, jak wynika z dokumentów przedłożonych przez skarżącego, stwierdzono, że skarżący od dnia 1 listopada 1991 r. posiada uprawnienia do emerytury wojskowej, świadczy...
do wojskowej renty rodzinnej nabywają prawo do kwatery. Zgodnie z art. 23 ust. 4 ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej zachowanie lub nabycie uprawnień...

I SA/Wa 364/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-04-18

dotychczasowych przepisów. Jeżeli więc uzyskana pomoc stanowiła jedynie część świadczenia przyznanego w formie zwrotnej - to nie zostały spełnione warunki określone w art. 41...
w niniejszej sprawie. Stosownie bowiem do art. 42 ust. 2 powołanej ustawy członkowie rodziny uprawnieni do wojskowej renty rodzinnej, którzy nabyli prawo do kwatery są obowiązani...

I OSK 157/05 - Wyrok NSA z 2006-02-24

równoważnika pieniężnego za brak osobnej kwatery stałej oraz zwrocie nienależnie pobranego świadczenia, a także skreślenia z listy żołnierzy oczekujących na przydział osobnej...
rodzinnym (pozostawanie w związku małżeńskim, posiadanie dzieci lub zamieszkiwanie z rodzicami) przysługiwał równoważnik pieniężny w razie niemożności przydzielenia osobnej...

I OSK 751/08 - Wyrok NSA z 2009-02-02

jego wadliwości. Także podnoszone przez stronę okoliczności, że z opłatą świadczeń zalegała bez swojej winy nie zmieniają tej oceny, bowiem przepisy obowiązującego prawa...
, sytuację rodzinną itp. W przedmiotowej sprawie tak się nie stało, mimo, iż okoliczności takie wymagały w tym przypadku szczególnego uwzględnienia., Na rozprawie...