Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego X

VIII SA/Wa 534/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-01-29

nie uwzględnił okoliczności sprawowania opieki nad dziećmi, otrzymywania niskich świadczeń rodzinnych i zasiłków z MOPS oraz niepłacenia alimentów przez matkę dzieci...
, z którego finansowane są m.in. świadczenia emerytalne rentowe oraz samofinansującego się funduszu składkowego, z którego wypłacane są świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego, chorobowego...

VIII SA/Wa 375/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-11-28

, otrzymywania niskich świadczeń rodzinnych i zasiłków z GOPS oraz nie płacenie alimentów przez matkę dzieci,, - nie wzięcie pod uwagę strat w uprawach doznanych w wyniku anomalii...
na ubezpieczenie społeczne rolników skutkuje obniżeniem dochodów własnych Funduszu emerytalno-rentowego, z którego finansowane są m.in. świadczenia emerytalne i rentowe...

II SA/Wa 826/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-09-30

z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. 2008 r., Nr 50, poz. 291 z późn. zm.) odmówił przyznania wnioskowanego świadczenia., W uzasadnieniu...
świadczenia. Wskazał przy tym na wydane orzeczenia o zdolności R. P. do pracy w gospodarstwie rolnym. Podał, iż w dniu [...] marca 2001 r. komisja lekarska uznała...

II SA/Wa 1097/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-11-12

dziecko - 170 zł i zasiłku rodzinnego - 91 zł. Strona wykazała jako majątek mieszkanie o powierzchni 39 m2 oraz nieruchomość rolną o powierzchni 2,91 ha oddaną w dzierżawę...
. Tym samym dochód z tytułu wynagrodzenia za pracę wraz z dodatkiem z tytułu samotnego wychowywania dziecka i zasiłku rodzinnego ulega określonemu pomniejszeniu...

II SA/Bd 71/05 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2005-04-12

Ubezpieczenia Społecznego w B. z dnia [...] 2004 r. nr [...]I w przedmiocie umorzenia nienależnie pobranego świadczenia uchyla zaskarżoną decyzję. II SA/Bd 71/05, UZASADNIENIE...
szczególne przypadki powodujące trudną sytuację materialną i rodzinną., W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego H. G. zarzuciła Prezesowi brak zrozumienia...

VIII SA/Wa 21/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-04-10

[...] sierpnia 2017 r. KRUS przyznał mu świadczenie emerytalne., Organ ustalił, że w okresie od 1990 roku do września 2013 r. skarżący nie wywiązywał się z nałożonego art. 4 i 40...
się od regulowania składek i posiadania dużego zadłużenia z tego tytułu, KRUS przyznał skarżącemu świadczenie emerytalne, które tylko częściowo ([...] zł. miesięcznie) jest potrącane...

II SA/Wa 1097/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-10-25

[...] kwietnia 2010 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania renty rodzinnej rolniczej w drodze wyjątku., W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej odrzucenie z uwagi na fakt...

IV SAB/Gl 147/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-03-25

, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny., O ewentualnym przyznaniu prawa pomocy przesądza zatem przesłanka zobiektywizowana, o czym świadczy słowo 'wykazanie...
o stanie majątkowym i dochodach strony, a także o jej stanie rodzinnym. Pojęcie 'stanu majątkowego i dochodów strony' nie jest przy tym tożsame z 'jej majątkiem'. Zakres...