Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Izby Administracji Skarbowej X

I GSK 466/20 - Wyrok NSA z 2020-06-04

stosuje się do niej odpowiednio przepisy o świadczeniach rodzinnych, które jednoznacznie do zwrotu świadczenia pobranego przez wierzyciela - zgodnie z art. 30 ust. 7...
świadczenia rodzinne podlegają egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Przepis ten, wbrew stanowisku organu II instancji, nie pozostaje...

I SA/Gl 393/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-07-28

r. do 31 października 2010 r. łącznie w wysokości [...] zł za nienależnie pobrane świadczenia rodzinne. Wydaną decyzją odstąpiono od żądania zwrotu kwoty [...] zł...
posiada zaległość z tytułu odsetek od nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego, orzeczonego decyzją z dnia [...] r. nr [...]. Wszelkie więc zastrzeżenia dotyczące...

I SA/Gl 124/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-07-09

. Wyjaśniła, że świadczenie, które otrzymuje z Francji jest zasiłkiem rodzinnym z tytułu wdowieństwa po zmarłym mężu. W ocenie skarżącej uzyskane świadczenie powinno...
Jak podniósł, zgodnie z treścią tego przepisu wolne od podatku dochodowego są świadczenia rodzinne otrzymane na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, dodatki...

I SA/Gl 158/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-07-24

wdowieństwa, tj. rodzajem świadczenia rodzinnego, wolnego od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 8 tej ustawy. Ponadto zarzuciła naruszenie art. 188 O.p....
świadczenia rodzinnego w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 8 u.p.d.o.f. Taka interpretacja została podniesiona w dwóch interpretacjach indywidualnych, dołączonych do poprzednich...

I SA/Lu 453/18 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2018-09-20

prowadzą gospodarstwo domowe wspólnie z synem (ur. 2003 r.). Źródłem utrzymania rodziny jest wynagrodzenie za prace skarżącej (437,79 zł netto) oraz świadczenie rodzinne...
przez nich dochody. Mianowicie ze złożonych do akt wyciągów bankowych wynika, że skarżący oprócz wynagrodzenia za prace skarżącej (437,79 zł netto) oraz świadczenia rodzinnego...

I SA/Lu 832/18 - Wyrok WSA w Lublinie z 2019-03-06

całodobowe utrzymanie w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych. Intencją ustawodawcy było, aby ulga podatkowa nie przysługiwała począwszy od miesiąca, w którym dziecko...
całodobowe utrzymanie w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, w tym placówce opiekuńczo - wychowawczej., Dom Rodzinny nr [...] w L., w którym umieszczone...

I SA/Lu 833/18 - Wyrok WSA w Lublinie z 2019-03-06

sądu, w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych. Intencją ustawodawcy było, aby ulga podatkowa nie przysługiwała...
i przekazane instytucja zapewniającej całodobowe utrzymanie w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, w tym placówce opiekuńczo - wychowawczej., Dom Rodzinny...

I SA/Lu 831/18 - Wyrok WSA w Lublinie z 2019-03-06

, w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych. Intencją ustawodawcy było, aby ulga podatkowa nie przysługiwała...
i przekazane instytucja zapewniającej całodobowe utrzymanie w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, w tym placówce opiekuńczo - wychowawczej., Dom Rodzinny...

III SA/Gl 10/18 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-04-11

1.083,50 zł ('A') i 884,96 zł ('B'). Wprawdzie z operacji uznaniowych dokonywanych na koncie w 'B' ustalono, że skarżąca otrzymuje świadczenie rodzinne rzędu 153,00 zł...
wydatki przewyższały uzyskiwane dochody, skoro inne źródła utrzymania poza świadczeniem rodzinnym i emerytalno-rentowym nie zostały podane. A ponieważ rozpoznający sprawę...

I SA/Gl 985/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-11-07

., obejmującego nienależnie pobrane świadczenie rodzinne., W ramach urzędowego formularza wniosku o przyznanie prawa pomocy z dnia 28 września 2017 r. skarżąca zwróciła...
w toku postępowania egzekucyjnego, prowadzonego na podstawie tytułu wykonawczego obejmującego nienależnie pobrane świadczenie rodzinne, wchodzące w zakres ogólnie pojmowanej...
1   Następne >   +2   +5   +10   100