Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Archiwum Państwowego X

V SA/Wa 1734/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-12-11

. zwolnienia od kosztów sądowych. W oświadczeniu o stanie rodzinnym, majątku i dochodach wskazał, iż we wspólnym gospodarstwie domowym pozostaje wraz z żoną, nie posiada...
640 zł netto z tytułu świadczeń emerytalnych. W uzasadnieniu wniosku podniósł, iż są z żoną osobami chorymi, w związku z czym ponoszą wydatki na leczenie., Rozpoznając...

II SA/Wa 14/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-03-29

, kopiowania dokumentów na nośniki elektroniczne itp. Archiwa świadczą także usługi dla zainteresowanych podmiotów w wydawaniu kserokopii zarchiwizowanych dokumentów...
chce posiadać uwierzytelniony odpis/wypis przedmiotowego aktu notarialnego, czy chce go jedynie posiadać jako pamiątkę rodzinną, czy zamierza akt ten wykorzystać do ustalenia...

II SA/Wa 1181/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-02-04

gwarantujące prawo do ochrony prawnej życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia oraz do decydowania o swoim życiu osobistym, a także stanowiące, że nikt...
'słusznego interesu' do zapoznania się z materiałami archiwalnymi, czego wyrazem były wezwania do wykazania następstwa prawnego. Świadczą one także o tym, że organ dążył...