Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Centralna Wojskowa Komisja Lekarska X

II SA/Wa 328/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-06-29

, oraz wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia, które otrzymuje żona, w wysokości 410 zł, a także świadczenia rodzinne w kwocie 248 zł i świadczenia z tytułu rządowego...
się renta, wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia oraz świadczenia rodzinne - łącznie 3.118 zł. Oznacza to, że średnio na osobę w rodzinie przypada po 779,5 zł., W konsekwencji...

II SA/Wa 1480/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-08-30

pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych oraz ustanowienia radcy prawnego., W oświadczeniu o stanie rodzinnym, majątku i dochodach podał, że prowadzi wspólne...
gospodarstwo domowe z matką. Oświadczył, że utrzymuje się ze świadczeń otrzymywanych z ośrodka pomocy społecznej, tj. zasiłku celowego na żywność i leki oraz zasiłku okresowego...

II SA/Wa 2240/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-06-17

inwalidztwa w związku ze służbą wojskową, powstałego wskutek wypadku lub choroby, z tytułu których przysługują świadczenia odszkodowawcze., Uznała także, iż skarżący...
rodzinnego i przebywa na zwolnieniu lekarskim. Analogiczne sytuacje i trudności w funkcjonowaniu powtarzają się praktycznie codziennie przy każdym postawieniu zadania. Wobec...

II SA/Wa 2391/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-12-13

ustały jakiekolwiek objawy świadczące o wykazanej w przeszłości padaczce, która stanowiła przyczynę przyznania kategorii D przez orzekające komisje oraz, że badany pod żadnym...
względem nie cierpi na jakąkolwiek inną chorobę o podłożu neurologicznym;, b) zaświadczenia lekarza rodzinnego z 26 września 201(...) r. (bez numeru), stwierdzającego...

II SA/Wa 1377/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-02-28

właściwe, należyte i terminowe wywiązywanie się z obowiązków służbowych. Obecny stan psychiczny jest spowodowany bardzo trudną sytuacją osobistą i rodzinną badanego, dlatego...
bardzo trudna sytuacją osobistą i rodzinną wymaga objęcia badanego pomocą specjalistyczną., Dołączone do odwołania zaświadczenie lekarskie i psychologiczne...

II SA/Wa 1739/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-06-28

medycznego. Lek ten został przepisany przez lekarza rodzinnego w [...] dla ojca strony. W skład medykamentu wchodzi [...], który mógł wpłynąć na wynik badania. Orzekany...
oraz ich rodzin (Dz. U. z 2016 r. 871 ze zm.), ustawa z 11 kwietnia 2003 r. o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających...

II SA/Wa 1265/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-12-15

RWKL padały pytania wyłącznie o sytuację zawodową i rodzinną, która faktycznie jest trudna i jest następstwem 3 tur służby w [...] w zespole bojowym. Natomiast unikano...
pytań o służbę na misji, a gdy sam wspomniał co się dzieje, zmieniano temat na sytuację zawodową i rodzinną. Jest to działanie celowe, by mieć podstawę do zakwalifikowania...

II SA/Wa 1923/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-02-03

życie rodzinne i zawodowe. O leczeniu ambulatoryjnym wiedzę posiadały zarówno RWKL w W., jaki CWKL, albowiem lekarz orzecznik wręczył skarżącemu kartę badań prosząc o opis...
. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 87 ze zm.), ustawa z dnia, 11 kwietnia 2003 r. o świadczeniach...

II SA/Wa 2860/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-10-22

absolutorium licencjackie z [...];, 2. Niepowiadomienie Sądu rodzinnego o zatrzymaniu skarżącego w szpitalu psychiatrycznym bez zgody skarżącego, pomimo, że nigdy...
orzeczeniu rozpoznania w postaci [...] jedynie na podstawie wywiadu od rodziców, podczas gdy skarżący faktycznie nie miał i nie ma takiego schorzenia, o czym świadczy fakt...

II SA/Wa 528/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-09-25

sprawy wyniki oznaczeń stężeń immunoglobulin E świadczą o atopii, czyli dziedzicznej skłonności organizmu orzekanego do nieprawidłowej odpowiedzi immunologicznej na antygeny...
sprawy świadczą o tym, że w wyniku zastosowanej terapii alergii wieloważnej i astmy oskrzelowej uzyskano prawidłową kontrolę przewlekłego procesu chorobowego. Fakt...
1   Następne >   2