Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Burmistrz Miasta i Gminy X
  • Symbol

I OW 100/20 - Postanowienie NSA z 2020-11-17

świadczenia wychowawczego i rodzinnego postanawia: wskazać Burmistrza P. jako organ właściwy w sprawie. Prezydent Miasta P., reprezentowany przez Dyrektora Miejskiego...
właściwego do rozpatrzenia wniosku K.P. (dalej 'strona') o rozłożenie na raty nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego i świadczenia rodzinnego., W uzasadnieniu...

I OW 99/14 - Postanowienie NSA z 2014-09-25

o nienależnie pobrane przez J. K. świadczenia rodzinne postanawia: wskazać Burmistrza Miasta Ogrodzieńca jako organ właściwy do rozpoznania sprawy. Pismem z dnia 28 marca...
nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przez J. K., zamieszkałą w G., W uzasadnieniu wskazano, że w dniu 16 grudnia 2011 r. przyznano J. K. świadczenia rodzinne...

I OW 22/10 - Postanowienie NSA z 2010-06-01

., Uregulowania w tym zakresie zawierają szczególne przepisy ustawy o świadczeniach rodzinnych określające zasady oraz tryb załatwiania spraw o świadczenia rodzinne w przypadku...
systemów zabezpieczenia społecznego. W związku z tym, stosownie do dyspozycji art. 23a ust. 1 i 3, wniosek o ustalenie świadczenia rodzinnego w przypadku, gdy członek...

I OW 25/19 - Postanowienie NSA z 2019-08-29

alimentacyjny., Zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzinnego składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce...
świadczenia rodzinnego dla ubezwłasnowolnionego całkowicie właściwa miejscowo jest gmina zamieszkania jego opiekuna prawnego., Z akt sprawy wynika, że opiekun prawny A.W....

II SA/Ol 907/17 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2017-12-19

Rejonowego w Braniewie na decyzję Wójta Gminy Wilczęta z dnia '[...]' nr '[...]' w przedmiocie świadczeń rodzinnych - uchyla pkt 5 zaskarżonej decyzji. Z przekazanych...
w zw. z art. 10 ust. 1 pkt 2 ust. 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych polegające na bezpodstawnym uznaniu, iż w przypadku opieki nad dwojgiem dzieci urodzonych podczas...

II SAB/Rz 40/18 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2018-05-29

u.ś.r. w przypadku utraty dochodu lub uzyskania dochodu do wniosku o świadczenia rodzinne należy dołączyć dokumenty potwierdzające ich utratę lub uzyskanie oraz ich wysokość...
rodzinnego, a tym samym ustalenie prawa do tego świadczenia oraz jego wypłata następują na wniosek osoby zainteresowanej. W myśl art. 23 ust. 4d w przypadku utraty dochodu...

I OW 128/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-03

właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie rodzinne lub otrzymującej świadczenie rodzinne. Ustawa o świadczeniach rodzinnych...
, stwierdzić należy, że to Prezydent Miasta Z. jest organem właściwym do rozpatrzenia wniosku M. S. o przyznanie zasiłku rodzinnego i dodatku do tego świadczenia, w związku...

I OW 35/16 - Postanowienie NSA z 2016-06-01

osoby ubiegającej się o świadczenie rodzinne lub otrzymującej świadczenie rodzinne, Ustawa nie definiuje pojęcia 'miejsce zamieszkania'. Dlatego też, wychodząc z zasady...
ma regulacja art. 20 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 114 ze zm.), zwanej dalej 'ustawą', określająca właściwość miejscową gminy...

I SA/Wa 2139/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-06-13

dla przyznania świadczenia rodzinnego'., Analogiczną ocenę prawną w zakresie prawa rodzin polsko-cudzoziemskich, (a w ich ramach - małoletnich obywateli polskich) do świadczeń...
dzieci nakazywałaby wypłacić świadczenie rodzinne na rzecz wskazanych dzieci. Ta ostatnia okoliczność jeszcze raz potwierdza, że błędnie zostały zinterpretowane...

VIII SA/Wa 412/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-12-16

Prokuratury Rejonowej w [...] na decyzję Burmistrza Miasta i Gminy [...] z dnia [...] listopada 2014 r. nr [...] w przedmiocie świadczenia rodzinnego postanawia: zawiesić...
I instancji Burmistrz Gminy i Miasta [...] podniósł między innymi, że K. S. wystąpiła o wznowienie postępowania w sprawie decyzji przyznających świadczenia rodzinne...
1   Następne >   +2   +5   +10   23