Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Agencja Mienia Wojskowego X

I OSK 2621/17 - Wyrok NSA z 2019-08-23

Rejonowego w C. z dnia [...] kwietnia 2015r. o tymczasowym umieszczeniu małoletnich dzieci, tj. D. K., S. K., I. S., M. S. w rodzinnej pieczy zastępczej w zawodowej rodzinie...
Rodzinny i Nieletnich z dnia [...] listopada 2015r. zostały niezwłocznie wydane dyrektorowi placówki opiekuńczo-wychowawczej z uwagi na jednoczesne uchylenie przez ten sąd...

III OSK 2965/21 - Wyrok NSA z 2021-01-19

wojskowej. Prawo do zakwaterowaniu, w dniu zwolnienia ze służby, realizował w formie świadczenia mieszkaniowego. W dniu [...] kwietnia 2019 r. strona złożyła do Dyrektora...
. - jest również żołnierzem i jego prawo do zakwaterowania jest realizowane odrębnie (otrzymuje świadczenie mieszkaniowe) dlatego nie może zostać, do ustalenia kwoty odprawy...

III OSK 3512/21 - Wyrok NSA z 2021-06-15

przyjąć, że zarówno prawo do zakwaterowania w formie przydziału lokalu czy wypłaty świadczenia mieszkaniowego, jak również prawo do odprawy mieszkaniowej (oparte...
, jedynie odprawa mieszkaniowa jest świadczeniem co do zasady przysługującym po służbie). Trudno też rozważać ten przepis (art. 21 ust. 6) w kategorii wyjątku od zasady, albowiem...

III OSK 5367/21 - Wyrok NSA z 2022-10-12

żołnierza o stanie rodzinnym na dzień przez niego wskazany, z uwzględnieniem okoliczności zaistniałych na dzień wydania rozstrzygnięcia. Ponieważ małżeństwo skarżącego ustało...
się w tekście aktów prawodawczych ma zawsze taki sam sens, natomiast użycie odmiennego słowa czy zwrotu ma świadczyć o tym, że prawodawca miał na myśli dwa odmienne pojęcia...

III OSK 4111/21 - Wyrok NSA z 2021-10-13

z wyrokiem z [...] listopada 2016 r., sygn. akt [...] Sąd Okręgowy w G. II Wydział Cywilny Rodzinny rozwiązał przez rozwód małżeństwo A. M. i Z. M. Orzeczenie stało...
i powierzchni użytkowej podstawowej [...] m2, przekracza posiadane przez niego uprawnienia wynikające z tytułu dwuosobowego stanu rodzinnego i przedstawił propozycję innego lokalu...

I OSK 685/19 - Wyrok NSA z 2020-05-27

pełnienia służby i wnioskując o przydział miejsca w internacie albo w kwaterze internatowej albo wypłatę świadczenia mieszkaniowego. Wobec faktu odmowy, jak wynika z art...
niż wynikająca z trzyosobowego stanu rodzinnego, natomiast ich powierzchnia użytkowa podstawowa zabezpiecza uprawnienia do 3 norm (od 24 do 36m2)., W odpowiedzi D. I. oświadczył...

I OSK 486/18 - Wyrok NSA z 2019-10-09

wnioskowanego świadczenia., W oparciu o powyższe zarzuty skarżący kasacyjnie wniósł o:, 1) uchylenie zaskarżonego wyroku w całości i rozpoznanie sprawy;, ewentualnie:, 2...
o przyznaniu wnioskowanego świadczenia. Odnosząc się do tak postawionego zarzutu stwierdzić należy, że stan faktyczny został w sprawie ustalony w sposób zupełny...