Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

IV SA/Wr 660/07 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2008-02-21

powiadomienia o tym organu wypłacającego świadczenia rodzinne /art. 25 ust.1 ustawy o świadczeniach rodzinnych/ oraz, że osoba, która pobrała nienależnie świadczenia rodzinne...
rodzinnych /Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz. 992 z póź. zm./., W myśl art. 30 ust.1 ustawy o świadczeniach rodzinnych osoba , która pobrała nienależne świadczenie rodzinne...

IV SA/Wr 107/11 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2011-05-31

nie wniosła odwołania., Organ odwoławczy wskazał, że zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 28 listopada 2008 r. o świadczeniach rodzinnych osoba, która pobrała nienależne świadczenia...
rodzinne, jest obowiązana do ich zwrotu. Za nienależnie pobrane świadczenia rodzinne uważa się:, 1) świadczenia rodzinne wypłacone mimo zaistnienia okoliczności...

IV SA/Wr 328/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-12-29

odwołania wniesionego przez I. W. (dalej: skarżąca), od decyzji Prezydenta Miasta J. z dnia [...] lutego 2015 r., nr [...], orzekającej, że świadczenia rodzinne w formie...
instancji., W uzasadnieniu organ II instancji wskazał, że decyzją z dnia [...] lutego 2015 r., oznaczoną nr [...] Prezydent Miasta J. orzekł, że świadczenia rodzinne w formie...

IV SA/Wr 285/09 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2009-11-05

Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. nr 105, poz. 881 ze zm.), odmówił...
, na jaki można przyznać uprawnienie do świadczenia rodzinnego, w tym świadczenia rodzinnego uzależnionego od niepełnosprawności, następuje na podstawie art. 24 powołanej...

IV SA/Wr 530/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-01-28

, po ponownym rozpatrzeniu sprawy, opisaną na wstępie decyzją, orzekł o ustaleniu nienależnie pobranego świadczenia przez skarżącą - zasiłku rodzinnego wraz z dodatkiem z tytułu...
1747 zł., Od decyzji tej odwołała się skarżąca podnosząc, że nie była świadoma, że po otrzymaniu decyzji przyznającej świadczenia rodzinne może dojść do sytuacji...

IV SA/Wr 525/11 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2011-12-13

Kolegium Odwoławczego we W. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie uznania świadczenia rodzinnego za nienależnie pobrane i zobowiązanie do jego zwrotu wraz z ustawowymi...
rodzinnych i alimentacyjnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej we W. z dnia [...] (Nr [...]), uznającej świadczenie z tytułu świadczeń rodzinnych wypłaconych za okres od dnia...

IV SA/Wr 354/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-10-23

., nr [...] działający z upoważnienia Prezydenta Miasta G., Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w G. przyznał W. S. świadczenia rodzinne...
się na art. 32 ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych i podkreślił możliwość zmiany decyzji dotychczasowej przyznającej świadczenia rodzinne z powodu zmiany sytuacji...

IV SA/Wr 522/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-10-23

[...] przyznającą na dzieci: K. K. i K. K. świadczenia rodzinne. Motywem podjęcia tej decyzji była zmiana sytuacji dochodowej rodziny, która spowodowała utratę prawa...
rodzinnego wypłaconego na rzecz dziecka: K. K. w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 stycznia 2013 r. w wysokości 106,00 zł za świadczenia nienależnie pobrane na łączną kwotę...

IV SA/Wr 320/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-10-23

października 2012r. przyznającą na dzieci: K. K. i K. K. świadczenia rodzinne. W motywach podjętego rozstrzygnięcia organ, obok powołania treści art. 32 ust.1 ustawy...
o świadczeniach rodzinnych, decyzji przyznającej świadczenia rodzinne z dniem 31 grudnia 2012r. Powołując się na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia...

IV SA/Wr 531/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-12-12

- Samorządowe Kolegium Odwoławcze we W. po rozpatrzeniu odwołania [...] od decyzji Marszałka Województwa D. z dnia [...] 2013r., Nr [...] uznającej świadczenie rodzinne wypłacone...
rodzinnych w okresie od 1 września 2006r. do 31 marca 2007r.., Decyzją z dnia [...] 2012r., organ I instancji uznał za nienależnie pobrane świadczenia rodzinne wypłacone...
1   Następne >   +2   +5   +10   100