Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II SA/Sz 791/09 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2009-11-24

. 21 i 23a ust. 9 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 ze zm.) uznano świadczenia rodzinne wypłacone D...
, świadczenia pobrane w tych okresach w myśl art. 30 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 4 ustawy o świadczeniach rodzinnych są nienależnie pobranymi, i podlegają zwrotowi wraz z odsetkami...

II SA/Sz 1282/13 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2014-04-24

o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, organ właściwy uchyla decyzję przyznającą świadczenia rodzinne od dnia, w którym osoba podlega ustawodawstwu państwa...
. rozporządzenia w przypadku zbiegu uprawnień, świadczenia rodzinne udzielane są zgodnie z ustawodawstwem wyznaczonym, jako mające pierwszeństwo. Uprawnienia do świadczeń...

II SA/Sz 743/09 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2009-10-22

społecznego i wydawania w tych sprawach decyzji uznał świadczenia rodzinne tj. zasiłek rodzinny wraz z dodatkiem z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka...
pouczona o konieczności niezwłocznego powiadamiania organu wydającego świadczenia o wszelkich zmianach mających wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych., W ocenie organu...

II SA/Sz 780/10 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2011-01-13

lub zmieniać decyzję pierwotną z mocą wsteczną. Z powyższych względów niedopuszczalne jat także uchylenie bądź zmiana już zrealizowanej decyzji przyznającej świadczenie rodzinne...
ustawy jako nienależnie pobrane świadczenie., Od decyzji strona wniosła odwołanie. W odwołaniu P.P. podniosła, m.in., że w chwili ubiegania się o świadczenia rodzinne...

II SA/Sz 1179/10 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2011-04-20

zabezpieczenia społecznego od dnia [...] r. Powyższy fakt stanowi podstawę do uchylenia decyzji przyznającej świadczenia rodzinne. Wniosek o przyznanie świadczeń został przekazany...
o świadczeniach rodzinnych ustalił świadczenia rodzinne wypłacone M. K. na dzieci N. i M. K. w okresie od dnia [...] r. do dnia [...] r. za świadczenia nienależnie pobrane...

II SA/Sz 416/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2014-10-23

się ona ostateczna., Następnie decyzją z dnia [...] r., [...] Marszałek Województwa ustalił, że świadczenia rodzinne wypłacone K. O. na syna O. O. , w okresie od dnia [...] r...
realizującego świadczenia rodzinne między innymi w przypadku wyjazdu członka rodziny poza granicę RP, czy uzyskania dochodu. Doprowadziło to do wypłaty polskich świadczeń...

II SA/Sz 1112/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2017-11-30

rodzinnych w innym państwie w związku ze stosowaniem przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, osoba nienależnie pobrała świadczenie rodzinne lub wystąpiły...
do zbiegu pobierania świadczeń czy też nie, ani czy ojciec dziecka faktycznie pobierał świadczenia rodzinne tożsame ze świadczeniami pobieranymi przez odwołującą...

II SA/Sz 1347/09 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2010-03-03

o konieczności powiadomienia o tym organu wypłacającego świadczenia rodzinne., W dnia [...]r. wpłynęła do organu informacja z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział...
do świadczeń rodzinnych w innym państwie w związku ze stosowaniem przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego albo osoba nienależnie pobrała świadczenie rodzinne...

II SA/Sz 1116/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-05-07

świadczenia rodzinneświadczeniami nienależnie pobranymi., Uzasadniając motywy podjętego rozstrzygnięcia Marszałek po przytoczeniu treści art. 30 ust. 2 pkt 2 ww...
. pouczenia, skarżąca nie poinformowała organu. Powyższe doprowadziło do wypłaty polskich świadczeń rodzinnych, uchylenia decyzji przyznającej świadczenia przez MGOPS w C...

II SA/Sz 903/16 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2016-09-22

świadczenie rodzinne., W dniu 2 lipca 2013 r. E. S. złożyła oświadczenie, iż od dnia 1 lipca 2013 r., w związku ze zmianą sytuacji rodzinnej, rezygnuje w trybie art. 155...
przyznającą świadczenia rodzinne od dnia, w którym osoba podlega ustawodawstwu państwa, o którym mowa w ust. 1, w zakresie świadczeń rodzinnych w związku ze stosowaniem...
1   Następne >   +2   +5   +10   100