Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II SA/Po 271/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-07-02

[...] kwietnia 2011 r. uchylił w całości decyzję własną z dnia [...] 2010 r. przyznającą A. K. świadczenia rodzinne. Jako podstawę organ wskazał art. 32 ust. 1 oraz m.in....
po wydaniu decyzji, tymczasem w przedmiotowej sprawie zarówno w dniu złożenia wniosku, jak i w dniu wydania decyzji przyznającej świadczenia rodzinne zastosowanie miały...

II SA/Po 582/10 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2010-10-22

o świadczenia rodzinne (Dz. U. z 2005 r. Nr 105, poz. 881 ze zm.) oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz...
. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm., dalej kpa), orzekł o przyznaniu B. K. świadczenia w postaci: zasiłku rodzinnego na syna P. K. w wysokości (...) zł miesięcznie...

IV SA/Po 133/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-06-29

roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 2000, nr 98, poz. 1071 ze zm., dalej kpa) orzekł o:, 1) uznaniu, że świadczenia rodzinne przyznane na podstawie decyzji Wójta...
miesiąca następującego po dniu wypłaty świadczenia rodzinnego do dnia spłaty na konto BS W. nr [...]. Kwota odsetek na dzień wydania niniejszej decyzji wynosiła [...] zł...

IV SA/Po 302/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-05-23

., Decyzją z dnia (...) r. nr (...) Marszałek Województwa W. orzekł o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego - zasiłku pielęgnacyjnego za okres od dnia (...) r...
polskich świadczeń rodzinnych podlegających koordynacji wchodzą: zasiłek rodzinny z dodatkami, zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne., Z informacji otrzymanych...

IV SA/Po 615/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-10-09

. nr [...] Prezydent Miasta [...] przyznał wnioskowane świadczenie rodzinne w wysokości po [...] zł miesięcznie na okres od [...] listopada 2017 r. do [...] października 2018 r...
do skorzystania ze świadczeń rodzinnych. Pobrane świadczenia rodzinne stały się świadczeniami nienależnie pobranymi i podlegają zwrotowi., Pani A. Z. złożyła odwołanie...

IV SA/Po 420/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-09-04

w dalszym okresie, na który przyznane było świadczenie rodzinne. Zarzuciła, że organ należycie i wyczerpująco nie poinformował jej o okolicznościach faktycznych i prawnych...
, osoba, która pobrała nienależnie świadczenia rodzinne jest obowiązana do jego zwrotu. Następnie organ przywołał treść art. 30 ust. 2 ustawy, wskazując co należy rozumieć...

II SA/Po 91/09 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2009-07-23

Społecznej z dnia 02.06.2005 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz.U. Nr 105, poz. 881 ze zm. - dalej rozporządzenie z 02.06.2005...
r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne) zobowiązał skarżącą do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń - za okresy od lutego do końca...

IV SA/Po 1020/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-01-24

Odwoławczego w P. z dnia [...] 2017 r. nr [..] w przedmiocie nienależnie pobranego świadczenia i zwrotu nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego oddala skargę Samorządowe...
.) Marszałek Województwa W. orzekł o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego - zasiłku pielęgnacyjnego za okres od dnia 1 kwietnia 2008 r. do dnia 30 kwietnia...

II SA/Po 652/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-12-04

rodzinnego., Zgodnie z art. 30 ust. 2 ustawy świadczeniami nienależnie pobranymi są:, - świadczenia rodzinne wypłacone mimo zaistnienia okoliczności powodujących ustanie...
lub zawieszenie prawa do świadczeń rodzinnych albo wstrzymanie wypłaty świadczeń rodzinnych w całości lub w części, jeżeli osoba pobierająca te świadczenia była pouczona...

II SA/Po 830/10 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-01-04

przyznano zasiłek rodzinny i ustalił nowy okres przyznania tego świadczenia - od dnia [...] 2007 r. do dnia [...] 2007 r. W podstawie prawnej rozstrzygnięcia Kolegium powołało...
I instancji z dnia [...] 2010 r. podniesiono, iż decyzją z dnia [...] 2007 r. zostały przyznane stronie świadczenia rodzinne w postaci zasiłku rodzinnego na D. K. i P. K...
1   Następne >   +2   +5   +10   100