Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol

II SA/Op 300/17 - Wyrok WSA w Opolu z 2017-09-19

stronie świadczenia rodzinne z dnia 9 listopada 2010 r., Wobec tego, Burmistrz Prudnika decyzją z dnia 5 marca 2014 r., nr [...], w związku z art. 23a ust. 5 ustawy z dnia...
z urzędu postępowania, na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3, art. 30 ust. 1 i 8 ustawy o świadczenia rodzinnych, w sprawie ustalenia nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych...

II SA/Op 301/17 - Wyrok WSA w Opolu z 2017-11-16

., nr [...], utrzymująca w mocy decyzję Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 9 września 2016 r., nr [...], orzekającą, że świadczenia rodzinne wypłacone M. W. w okresie od 1 do 31...
odsetkami za opóźnienie - wydał w dniu 9 września 2016 r. opisaną na wstępie decyzję nr [...], w której orzekł, iż świadczenia rodzinne wypłacone M. W. na podstawie decyzji...

II SA/Op 326/12 - Wyrok WSA w Opolu z 2012-10-25

zawodowo od 5 czerwca 2003 r. do nadal i ma prawo ubiegać się o świadczenia rodzinne zgodnie z ustawodawstwem miejsca zamieszkania, zgodnie z art. 4, ust. 2 ustawy, według...
przyznał jej omówione świadczenia rodzinne., Następnie pismem dnia 2 czerwca 2011 r. Marszałek Województwa Opolskiego zawiadomił M. T. o wszczęciu z urzędu postępowania...

II SA/Op 276/11 - Wyrok WSA w Opolu z 2011-11-08

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu z dnia 28 lutego 2011 r., nr [...] w przedmiocie ustalenia nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego 1) uchyla zaskarżoną decyzję...
ustawie, o świadczeniach rodzinnych) jest zawieszane, jeżeli w tym samym okresie i dla tego samego członka rodziny przyznane są świadczenia tylko zgodnie z krajowym...

II SA/Op 272/10 - Wyrok WSA w Opolu z 2010-10-18

pobranych świadczeń rodzinnych i orzeczono, iż świadczenie rodzinne w kwocie 1530 zł w postaci dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka - W. S...
2006 r., w kwocie 500 zł w postaci dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka, W. S., pobranego 21 grudnia 2005 r., stanowi nienależnie pobrane świadczenie...

II SA/Op 396/10 - Wyrok WSA w Opolu z 2010-11-16

z dnia 11 sierpnia 2006 r., nr [...], działający z upoważnienia Burmistrza G., Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w G. przyznał Pani G. B. świadczenia rodzinne w formie: 1...
rodzinnych. Podała, że nie otrzymała także żadnych druków. Ponadto w tak krótkim okresie nie zebrałaby wymaganych dokumentów. Dodała, że skoro świadczenia nie zostały wypłacone...

II SA/Op 493/12 - Wyrok WSA w Opolu z 2012-12-18

systemów zabezpieczenia społecznego, organ właściwy uchyla decyzję przyznającą świadczenia rodzinne od dnia, w którym osoba podlega ustawodawstwu państwa...
zabezpieczenia społecznego. Dalej organ podniósł, iż treść przepisu art. 23a ust. 6 ustawy wskazuje, iż po uchyleniu decyzji przyznającej świadczenia rodzinne przez organ właściwy...

II SA/Op 273/10 - Wyrok WSA w Opolu z 2010-10-18

świadczeń rodzinnych i orzeczono, że świadczenie rodzinne w kwocie 3200 zł w postaci dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem - W. S. w okresie...
Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarbimierzu przyznał A. W. świadczenia rodzinne w postaci zasiłku rodzinnego na dziecko W. W. w kwocie 43 zł miesięcznie na okres od dnia 1...

II SA/Op 303/11 - Wyrok WSA w Opolu z 2011-11-17

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu z dnia 28 lutego 2011 r., nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego 1) uchyla zaskarżoną...
stycznia 2006 r. do 31 października 2008 r. w łącznej kwocie 5130 zł, jest nienależnie pobranym świadczeniem rodzinnym., Wydanie zaskarżonej decyzji poprzedziło postępowanie...

II SA/Op 771/11 - Wyrok WSA w Opolu z 2012-02-13

. o świadczeniach rodzinnych stwierdził, że wypłacone przez organ właściwy świadczenie rodzinne w przypadku wyjazdu członka rodziny do państwa, w którym mają zastosowanie...
decyzji przyznającej świadczenia rodzinne, organ właściwy występuje do marszałka województwa o ustalenie, czy w sprawie mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów...
1   Następne >   +2   +5   +10   100