Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II SA/Ol 1360/12 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2013-01-17

. U. świadczenia rodzinne., Następnie decyzją z dnia '[...]', Nr '[...]', Kierownik Biura ds. koordynacji świadczeń rodzinnych Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, po ponownym...
, - powyższe świadczenia rodzinne zostały wypłacone E. U. przez Burmistrza Miasta '[...]', oraz, 2. odmówił E. U. prawa do:, a) zasiłku rodzinnego na dziecko: A. U. za okres...

II SA/Ol 1361/12 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2013-01-17

2009 r. przyznano następujące świadczenia rodzinne:, - zasiłek rodzinny na syna, R. U. w kwocie 91 zł miesięcznie na okres od dnia 1 listopada 2009 r. do dnia 31...
Odwoławcze , decyzją z dnia '[...]' r., nr '[...]' stwierdziło nieważność decyzji z dnia '[...]' r. znak: '[...]', przyznającej E. U. świadczenia rodzinne na dzieci - I., M. i R...

II SA/Ol 682/11 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2011-10-11

od '[...]' do '[...]'. Następnie, decyzją z dnia '[...]' organ realizujący świadczenia rodzinne orzekł o ograniczeniu do dnia '[...]' prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatku do zasiłku...
o świadczenia rodzinne (Dz. U. Nr 105, poz. 881 ze zm.) oraz art. 104, 107 i 163 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r...

II SA/Ol 408/09 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2009-05-27

ustawowego U. D. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia '[...]' nr '[...]' w przedmiocie świadczenia rodzinnego I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz utrzymaną nią...
.) i rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. nr 105, poz...

II SA/Ol 552/17 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2017-09-14

Odwoławczego z dnia '[...]', nr '[...]' w przedmiocie świadczenia rodzinnego oddala skargę. Decyzją z dnia 28 lipca 2015 r. Burmistrz '[...]' (dalej jako: 'organ...
pierwszej instancji'), przyznał '[...]' (dalej jako: 'skarżąca'), świadczenie w formie zasiłku rodzinnego na dziecko do lat 5 - '[...]', w kwocie 77 zł miesięcznie na okres od 1...

II SA/Ol 944/10 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2010-12-09

. 5 ust. 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych. Biorąc powyższe pod uwagę, organ uznał, iż wnioskowane świadczenie na córkę przysługiwało wnioskodawczyni w okresie od 1...
zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, a także świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne (art.2 pkt 1 i 2 powołanej ustawy...

II SA/Ol 92/10 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2010-03-18

, jest świadczeniem nienależnie pobranym i podlega zwrotowi. Jako podstawę prawną orzeczenia wskazał art. 30 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz...
jako: k.p.a.), § 2 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2005r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz...

II SA/Ol 531/10 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2010-08-06

Odwoławczego z dnia '[...]' nr '[...]' w przedmiocie uznania za nienależnie pobrane świadczenia rodzinne oddala skargę. Z przekazanych Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu...
. L. świadczenia rodzinne za okres od 1 marca 2008r. do 31 sierpnia 2008r. w wysokości 1308zł., Na skutek odwołania pełnomocnika strony od tej decyzji, Samorządowe...

II SA/Ol 207/10 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2010-04-30

świadczenie rodzinne. Jednocześnie przyznała, że podczas jednej z wizyt w Wydziale Świadczeń Rodzinnych Urzędu Miasta poinformowała, że od września 2008r. do kwietnia...
. 3 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne, w przypadku gdy dochód rodziny powiększony...

II SA/Ol 581/11 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2011-09-29

Naczelnik Wydziału Świadczeń Rodzinnych, orzekła o przyznaniu R.G. świadczenia w formie:, - zasiłku rodzinnego na R.G. w wysokości 48 zł miesięcznie na okres od dnia 1 września...
o świadczeniach rodzinnych, w której okres zasiłkowy został przedłużony do dnia 31 października 2009 r., W dniu '[...]' organ przyznający świadczenie został poinformowany...
1   Następne >   +2   +5   +10   100