Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

III SA/Kr 1088/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-03-05

rodzinnych i wskazał, że świadczenia rodzinne pobierane przez E. K. - S. w okresie od 1 kwietnia 2006 r. do 31 sierpnia 2007 r. są świadczeniami nienależnie pobranymi, gdyż S...
podmiot realizujący świadczenia rodzinne'. Pouczenia te poprzedzało m.in. oświadczenie, że 'w przypadku wyjazdu poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej zobowiązuję...

III SA/Kr 443/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-08-11

., Zgodnie z art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych, za nienależne pobrane świadczenia rodzinne uznaje się kwoty wypłacone w przypadku, o których mowa w art. 23a...
przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, do dnia wydania decyzji o uchyleniu decyzji przyznającej świadczenia rodzinne. Zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy osoba...

III SA/Kr 807/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-12-05

., poz. 1952 ze zm.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze utrzymało w mocy decyzję Wójta Gminy z dnia [...] 2018 r. nr [...] w sprawie: (1) ustalenia, że świadczenia rodzinne...
świadczenie rodzinne, (2) zobowiązania skarżącego do zwrotu świadczeń nienależnie pobranych określonych w pkt 1 decyzji wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, liczonymi...

III SA/Kr 1409/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-10-01

wskazał na treść art. 23a ust. 5 ustawy o świadczeniach rodzinnych, zgodnie z którym za nienależnie pobrane świadczenia rodzinne uznaje się kwoty wypłacone w przypadku...
przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, do dnia wydania decyzji o uchyleniu decyzji przyznającej świadczenia rodzinne (art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy...

III SA/Kr 1324/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-02-29

Odwoławczego z dnia 29 lipca 2015 r. nr [...] w przedmiocie uznania za nienależnie pobrane świadczenia rodzinne uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję organu...
. orzekające o uznaniu za nienależnie pobrane świadczenie rodzinne za okres od 1 grudnia 2012 r. do 30 czerwca 2013 r. w wysokości 4 277,00 zł., Powyższe rozstrzygnięcie...

III SA/Kr 661/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-01-09

, że konieczne jest uchylenie decyzji, na podstawie których E.W. przyznano świadczenia rodzinne i przekazanie dokumentacji Marszałkowi Województwa [....] w celu przeprowadzenia...
rodzinnego za okres od 1 marca 2007 r. do 31 sierpnia 2007 r., Marszałek Województwa [....] uznał, że wypłacone świadczeniaświadczeniami nienależnie pobranymi w rozumieniu...

III SA/Kr 970/21 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-01-10

austriacką tj. [...] z dnia 23 lutego 2012 r. wynika, że R. M. w okresie od lipca 2011 r. do grudnia 2011 r. pobrał za granicą świadczenia rodzinne w wysokości 11545, 30...
PLN. Porównanie kwot z wysokością świadczenia należnego według ustawodawstwa polskiego wskazuje, iż świadczenie rodzinne na terenie Austrii jest wyższe niż przewidziane...

III SA/Kr 692/20 - Wyrok WSA w Krakowie z 2020-12-03

Odwoławcze utrzymało w mocy decyzję Burmistrza Miasta i Gminy z dnia [...] 2019 r. (nr [...]) ustalającej, że świadczenia rodzinne pobrane przez skarżącą na podstawie decyzji...
instancji - Burmistrz Miasta i Gminy - decyzją z dnia [...] 2019 r. (nr [...]) ustalił, że świadczenia rodzinne pobrane przez skarżącą na podstawie decyzji Burmistrza...

III SA/Kr 833/10 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-10-27

o świadczenia rodzinne (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2005r), ustalił K. T. kwotę nienależnie pobranego świadczenia w formie:, - zasiłku rodzinnego w łącznej kwocie 86 zł...
2010r., W uzasadnieniu Burmistrz wskazał, że decyzją z dnia [...] 2005r. przyznał K. T. świadczenie w postaci zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami na dziecko M. T. w okresie...

III SA/Kr 683/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-04-12

. Organ II instancji wskazał, iż zgodnie z art. 30 tej ustawy osoba, która pobrała nienależnie świadczenie rodzinne jest zobowiązana do jego zwrotu. Za nienależnie pobrane...
świadczenie uważa się m.in. świadczenie rodzinne wypłacone mimo istnienia okoliczności powodujących ustanie lub zawieszenie prawa do świadczeń rodzinnych albo wstrzymanie...
1   Następne >   +2   +5   +10   100