Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol

II SA/Ke 45/09 - Wyrok WSA w Kielcach z 2009-03-10

właściwą w sprawach świadczeń rodzinnych, dotyczące R. A., której przyznano świadczenia rodzinne na dzieci w Wielkiej Brytanii., Po przeprowadzeniu postępowania Marszałek...
do świadczeń rodzinnych przewidzianych przez ustawodawstwo tego państwa. Świadczenia rodzinne przysługują pracownikowi w państwie członkowskim, w którym wykonuje pracę najemną...

II SA/Ke 158/12 - Wyrok WSA w Kielcach z 2012-04-30

jej świadczenia rodzinne na dalszy okres. Decyzją z dnia [...] Prezydent Miasta O., wskazując jako podstawę prawną swego rozstrzygnięcia przepisy art. 32 w zw. z art. 23a...
uchyla decyzję przyznającą świadczenia rodzinne od dnia, w którym osoba podlega ustawodawstwu państwa, o którym mowa w ust. 1, w zakresie świadczeń rodzinnych w związku...

II SA/Ke 257/14 - Wyrok WSA w Kielcach z 2014-05-27

świadczeń na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją i leczeniem dziecka., Rozpatrując odwołanie organ II instancji uznał, że osoby ubiegające się o świadczenia rodzinne...
w sprawie ustalenia prawa do świadczenia rodzinnego w postaci zasiłku pielęgnacyjnego., W ocenie Kolegium, zasiłek pielęgnacyjny jako świadczenie opiekuńcze, jest świadczeniem...

II SA/Ke 338/07 - Wyrok WSA w Kielcach z 2007-08-16

. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne oraz przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie wysokości dochodu...
jednak niż od miesiąca, w którym złożony został wniosek o kontynuację świadczenia rodzinnego., E. D. wniosek o ustalenie prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu...

II SA/Ke 159/12 - Wyrok WSA w Kielcach z 2012-04-30

o świadczenia rodzinne. Marszałek stwierdził, że, w rozpatrywanym okresie Polska była krajem zamieszkiwania członków rodziny M. B., zaś miejscem wykonywania działalności...
rozporządzenia, w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne, organ przedstawił sposób wyliczenia dochodu rodziny wraz z uwzględnieniem dochodu...

II SA/Ke 339/07 - Wyrok WSA w Kielcach z 2007-08-16

2 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne oraz przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie...
jednak niż od miesiąca, w którym złożony został wniosek o kontynuację świadczenia rodzinnego., E. D. wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego na syna K. D. złożyła...

II SA/Ke 28/19 - Wyrok WSA w Kielcach z 2019-02-13

. U. z 2017. poz. 1952 ze zm.):, I. uznał świadczenia rodzinne wypłacone A. B. w okresie od 1.06.2016r. do 30.09.2016r. w postaci:, 1) zasiłku rodzinnego na dziecko - J. B...
rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego na rok szkolny 2016/2017 na dziecko J. B. w kwocie 100,00 zł jednorazowo za świadczenia rodzinne nienależnie pobrane;, II...

II SA/Ke 275/22 - Wyrok WSA w Kielcach z 2022-07-20

, że decyzją z [...] kwietnia 2021 r., organ ds. świadczeń rodzinnych w S. uznał za nienależnie pobrane świadczenia rodzinne w formie zasiłku pielęgnacyjnego za okres...
o świadczeniach rodzinnych powiązana z uprzednim wydaniem przez organ administracji decyzji o uznaniu świadczenia rodzinnego za nienależnie pobrane, o tyle w niniejszej sprawie...

II SA/Ke 77/16 - Wyrok WSA w Kielcach z 2016-03-16

1.03.2011r. do 31.05.2011r. i od dnia 1.07.2011r. do 31.08.2011r. - co przesądziło o konieczności uchylenia ww. decyzji przyznającej świadczenia rodzinne w tych okresach...
województwa jest organem właściwym do ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych. Zaistniała zatem konieczność wzruszenia ostatecznej decyzji przyznającej świadczenia...

II SA/Ke 160/12 - Wyrok WSA w Kielcach z 2012-04-30

zabezpieczenia społecznego, organ właściwy uchyla decyzję przyznającą świadczenie rodzinne od dnia, w którym osoba podlega ustawodawstwu państwa, o którym mowa w ust. 1...
rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2011r. nr 205, poz. 1212). Zgodnie z art. 3 tej ustawy sprawy o świadczenia rodzinne i świadczenia...
1   Następne >   +2   +5   +10   100