Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

III SA/Gd 691/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2014-10-02

Kolegium Odwoławczego [...] z dnia 26 czerwca 2014 r. nr [...] w przedmiocie nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego oddala skargę. Zaskarżoną decyzją z dnia 26...
dzieci., Na podstawie tej informacji, decyzją z dnia 10 stycznia 2013 r. (nr [...]) uchylono decyzję przyznającą stronie świadczenia rodzinne na dzieci w okresie zasiłkowym...

III SA/Gd 690/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2014-10-02

Kolegium Odwoławczego [...] z dnia 26 czerwca 2014 r. nr [...] w przedmiocie nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego oddala skargę. Zaskarżoną decyzją z dnia 26...
128 zł, są świadczeniem nienależnie pobranym. W części obejmującej kwestię odsetek oraz kwestię sposobu uiszczenia nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych organ...

III SA/Gd 692/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2014-10-02

Kolegium Odwoławczego [...] z dnia 26 czerwca 2014 r. nr [...] w przedmiocie nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego oddala skargę. Zaskarżoną decyzją z dnia 26...
bez rozpoznania., W zaistniałej sytuacji strona nie była uprawniona do pobierania świadczeń rodzinnych w Polsce. Otrzymane zatem świadczenia za okres od 1.09.2008 r. do 31.10.2009 r...

III SA/Gd 693/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2014-10-02

Kolegium Odwoławczego [...] z dnia 26 czerwca 2014 r. nr [...] w przedmiocie nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego oddala skargę. Zaskarżoną decyzją z dnia 26...
1.638 zł, są świadczeniem nienależnie pobranym. W części obejmującej kwestię odsetek oraz kwestię sposobu uiszczenia nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych organ...

III SA/Gd 451/12 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2012-12-14

- wskazał, że decyzję przyznającą świadczenie rodzinne należy uchylić od dnia, w którym osoba podlega ustawodawstwu innego państwa w zakresie świadczeń rodzinnych...
do świadczeń rodzinnych., W pouczeniu organ wskazał, że brak przedstawienia dokumentacji spowoduje wydanie decyzji odmawiającej prawa do świadczeń rodzinnych, a świadczenia...

III SA/Gd 240/19 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2019-06-19

skarżącej na okres zasiłkowy 2017/2018 następujące świadczenia:, - zasiłek rodzinny na córkę K. w wysokości 95 zł na okres od dnia 1 listopada 2017 r. do dnia 31 października...
art. 24 ust. 7 ustawy o świadczeniach rodzinnych skarżącej nie przysługują świadczenia rodzinne na dzieci począwszy od dnia 1 marca 2018 r. Decyzja z dnia 29 października...

III SA/Gd 1041/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2014-01-30

której strona nabyła prawo do świadczeń rodzinnych, jeżeli (...) osoba nienależnie pobrała świadczenia rodzinne. Małoletni K. Sz. w dniu 28 lutego 2012 r. został przyjęty...
i dodatek do zasiłku rodzinnego przyznany na K. Sz., wypłacony w okresie od 1.11.2011r. do 31.05.2012r. w kwocie odpowiednio 91 zł i 170 zł miesięcznie - jest świadczeniem...

III SA/Gd 213/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2014-04-24

28 października 2010 r., na podstawie art. 17 ust. 5 pkt 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych, świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy...
się do przepisów art. 17 ust. 1 w zw. z art. 3 pkt 22 ustawy o świadczeniach rodzinnych wskazał, że świadczenie pielęgnacyjne odnosi się wprost do zatrudnienia lub innej pracy...

III SA/Gd 500/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2014-08-07

Kolegium Odwoławczego [...] z dnia 28 kwietnia 2014 r. nr [...] w przedmiocie nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego 1. uchyla zaskarżoną decyzję w części orzekającej...
' w związku z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz...

III SA/Gd 812/15 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2015-12-10

o świadczeniach rodzinnych za nienależnie pobrane świadczenia rodzinne uważa się świadczenia rodzinne przyznane na podstawie decyzji, której następnie stwierdzono nieważność...
z powodu jej wydania bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa albo świadczenie rodzinne przyznane na podstawie decyzji, która została następnie uchylona...
1   Następne >   +2   +5   +10   100