Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II SA/Bd 959/16 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2016-12-14

., poz. 1830 ), orzekł o uznaniu następujących świadczeń jako świadczeń nienależnie pobranych:, . świadczenia rodzinne przyznane na okres zasiłkowy 2011/2012, od [...].08.2012...
[...].10.2014 r., nr [...].JR. uchylono od [...].07.2012 r. decyzję własną przyznającą wnioskodawczyni świadczenia rodzinne na okres zasiłkowy 2011/2012., Przekazany...

II SA/Bd 1229/14 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2014-12-03

listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2013r., poz. 1456 ze zm.) uznał, iż świadczenia rodzinne przyznane na okres zasiłkowy 2011/2012, w formie zasiłku...
działalność zawodową R. K. na terenie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej od ... 2011 r. Brytyjskie świadczenia rodzinne zostały przyznane od ... 2012 r...

II SA/Bd 1371/14 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2015-01-21

. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1456 ze zm.) uznał, że nienależne świadczenia rodzinne wypłacone D. K. w okresie zasiłkowym 2007/2008, w formie...
wnioskodawczyni prawa do świadczeń rodzinnych., Decyzją własną z dnia [...].05.2014 r. nr [...] ustalono nienależnie pobrane świadczenie rodzinne wypłacone w formie zasiłku rodzinnego...

II SA/Bd 1190/15 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2015-12-16

w skrócie 'k.p.a.') uznał, że świadczenia rodzinne przyznane w formie zasiłku pielęgnacyjnego na J. W. od 1 września 2010 r. do 31 października 2013 r., na podstawie decyzji...
do rozpatrywania uprawnień do świadczeń rodzinnych., Odwołując się do definicji 'świadczenia rodzinnego' zawartej w rozporządzeniu (WE) nr 883/2004 organ uznał, że zasiłek...

II SA/Bd 400/17 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2017-10-17

postępowania sądowego. Decyzją z dnia [...] 2016r. nr [...] Wójt Gminy [...] przyznał K. C. świadczenie w formie: zasiłku rodzinnego na dziecko do 5 lat J. C. w kwocie...
, powołując się na informację z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w [...], a z której wynika, że Ł. C. ubiega się o świadczenia rodzinne poza granicami Polski...

II SA/Bd 872/16 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2016-09-28

. o świadczeniach rodzinnych, uznał, że świadczenia rodzinne przyznane w formie zasiłku pielęgnacyjnego od [...].2011r. do [...].2012r. oraz od [...].2012r...
świadczenia rodzinne na swoje dzieci w okresie od [...].2011r. do [...].2012r., E. N. w okresie od [...].2005r. do [...].2011r. była osobą wykonującą działalność zawodową...

II SA/Bd 1483/10 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2011-01-18

2005r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. Nr 105, poz. 881), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2009r...
z dnia [...] r. i jednocześnie na podstawie art. 32 ust.1 w związku z art. 17 ust.5 ustawy o świadczeniach rodzinnych odmówił przyznania K. L. świadczenia pielęgnacyjnego...

II SA/Bd 1252/14 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2014-12-10

' oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. z 2013 r., poz. 3...
rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 959), orzekł o uznaniu, że świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej...

II SA/Bd 948/18 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2018-10-29

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] czerwca 2018 r. nr [...] w przedmiocie nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego uchyla zaskarżoną decyzję...
u.ś.r. zgodnie z którym w przypadku przebywania osoby uprawnionej do świadczeń rodzinnych lub członka rodziny tej osoby w dniu wydania decyzji przyznającej świadczenia...

II SA/Bd 771/13 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2013-09-25

wynosi [...] zł., W uzasadnieniu decyzji organ wskazał, że decyzją z dnia [...].11.2011 r., znak [...] przyznano W. K. świadczenia rodzinne na syna M. K. na okres zasiłkowy...
. nienależnie pobierała zasiłek rodzinny. Zgodnie z art. 30 ust. 1 i ust. 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych '1. Osoba, która pobrała nienależnie świadczenia rodzinne...
1   Następne >   +2   +5   +10   100