Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

III ZP 21/98 - Uchwała Sądu Najwyższego z 1998-09-11

Przy przeliczaniu wysokości renty inwalidzkiej na skutek zmiany grupy inwalidów z III na II, do wysokości tego świadczenia należy przyjąć kwotę bazową, która stanowiła...
:, Czy przy przeliczaniu wysokości renty na skutek zmiany grupy inwalidzkiej z III na II należy przyjąć do wyliczenia wysokości tego świadczenia kwotę bazową w wysokości ostatnio...

III AZP 27/92 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów Sądu Najwyższego z 1992-12-18

o odsetki od należności za świadczenia wynikające ze stosunku służbowego w Urzędzie Ochrony Państwa i innych pokrewnych służb jest sprawą administracyjną czy cywilną?, podjął...
świadczenia z dniem 1 kwietnia 1991 r. przed jego wejściem w życie, lecz dopiero po wydaniu przepisów określających normy umundurowania funkcjonariuszy UOP...

III ZP 23/98 - Uchwała Sądu Najwyższego z 1998-09-16

Przy ponownym ustaleniu wysokości emerytury uwzględnia się przypadające po przyznaniu tego świadczenia okresy niewykonywania pracy w granicach do 6 lat, spowodowane...
się, przypadające po przyznaniu tego świadczenia, okresy niewykonywania pracy w granicach do 6 lat, spowodowane koniecznością opieki nad innym niż dziecko członkiem rodziny...

II PZP 4/94 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z 1994-06-16

., 2. Sąd powszechny rozpoznający sprawę o świadczenia z tytułu choroby zawodowej nie jest związany decyzją inspektora sanitarnego. Sąd Najwyższy, przy udziale prokuratora...
z postępowaniem przed organem rentowym o świadczenia z tytułu inwalidztwa spowodowanego chorobą zawodową, są sprawami należącymi do właściwości innych sądów, o jakich...

II URN 25/96 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1996-10-03

wstrzymaniu, gdy uprawniony do świadczenia uzyskał środki utrzymania, zastępujące emeryturę lub rentę. Dla realizacji tego założenia odpowiednie jest przyjęcie w rozliczeniu...
ulega zawieszeniu lub świadczenia te ulegają zmniejszeniu /na zasadach określonych w ust. 3-6/, w razie osiągania wynagrodzenia lub dochodu z tytułu zatrudnienia lub innej...

III PO 3/96 - Postanowienie Sądu Najwyższego z 1996-06-13

pełnego okresu zasiłkowego. Uzasadnienie tej decyzji obejmowało również pouczenie, iż Halina P. zachowuje prawo do zasiłku rodzinnego pod warunkiem, iż świadczenie...
sporu kompetencyjnego między Rejonowym Urzędem Pracy w Ł. a Sądem Rejonowym w Ł. o zasiłek rodzinny, postanowiło: oddalić wniosek. Decyzją z dnia 10 sierpnia 1993 r...

III ARN 99/95 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1996-05-14

administracyjnych obu instancji. Wyrok oddalający skargę na odmowę przyznania świadczenia z pomocy społecznej wbrew przedstawionej wyżej regulacji prawnej i przy równoczesnym...
emeryturę z racji sprawowania opieki nad chorym dzieckiem specjalnej troski, więc nie przysługuje jej 'drugie świadczenie społeczne /tj. zasiłek stały/ z tego samego tytułu...

III ZP 8/96 - Uchwała Sądu Najwyższego z 1996-12-17

rolników, wniósł o zmianę wyroku i oddalenie odwołania wnioskodawcy. Zdaniem rewidującego, treść wyżej powołanego przepisu wskazuje jednoznacznie, że oba świadczenia...
, że w systemie prawa ubezpieczeń społecznych przewidziana jest możliwość wyboru świadczenia korzystniejszego, a dotyczy to sytuacji zbiegu u jednej osoby prawa do emerytury...

III RN 184/98 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1999-04-22

miejscowości w dniu wykonania świadczenia, a nie faktycznych cen sprzedaży, niższych od 25 do 39 procent od cen przeciętnych. Podniesiono w rewizji nadzwyczajnej, iż zasadą...
, za wykonane świadczenia, cen niższych lub wyższych niż ceny rynkowe stosowane w danej miejscowości w dacie wykonania świadczenia, organ podatkowy może określić wysokość cen...

III ZP 20/98 - Uchwała Sądu Najwyższego z 1998-07-29

zasiłek pielęgnacyjny był świadczeniem nienależnym i podlega zwrotowi. Decyzję tę Spółdzielnia Spożywców 'S.' w N.M.L. zaskarżyła, wnosząc o jej uchylenie. Spółdzielnia...
przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych zarzut jakoby zasiłek ten stanowił nienależne świadczenie jest jedynie konsekwencją pewnych formalnych niedociągnięć jakich...
1   Następne >   +2   4