Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

II SA/Lu 206/98 - Wyrok NSA z 1999-01-14

się na swoją trudną sytuację materialną gdyż obydwoje z żoną są bezrobotnymi bez prawa do zasiłku. Jedynym ich dochodem na 5-cio osobową rodzinę są świadczenia rodzinne...
zatrudnienia, brak uprawnień do renty rodzinnej po osobie na której ciążył obowiązek alimentacyjny, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów...

OPK 24/01 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 2002-03-04

ze zm./, której wstrzymano wypłatę renty z tytułu niezdolności do pracy na skutek wybrania przez nią świadczenia w postaci renty rodzinnej, stosownie do art. 27a ust. 4...
rodzinnej nabyła wskutek wyboru tego świadczenia jako korzystniejszego na podstawie art. 95 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń...

OPS 5/01 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2001-10-15

do renty socjalnej, otrzymującej rentę lub emeryturę, z wyłączeniem renty rodzinnej, przysługuje tylko jedno świadczenie, wybrane przez tę osobę lub korzystniejsze...
jest mowa o rencie, emeryturze oraz rencie rodzinnej, bez wskazania podstawy tych świadczeń. Emerytura zaś, oraz renta rodzinna, są świadczone z ubezpieczenia społecznego...

OPK 20/02 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 2002-05-20

z tym, że dzieci pobierają świadczenie z ubezpieczenia społecznego w formie renty rodzinnej po zmarłym ojcu, tym samym nie pozostają na wyłącznym utrzymaniu matki. Biorąc to pod uwagę...
rentę rodzinną. Zarówno alimenty, jak i renta rodzinna pełnią taką samą funkcję. Renta rodzinna wchodzi w miejsce świadczenia wynikającego z obowiązku alimentacyjnego...

II SA 1781/96 - Postanowienie NSA z 1997-03-26

emerytalnym pracowników i ich rodzin. W uzasadnieniu podał, że nie ma podstaw do przyznania takiego świadczenia /renty rodzinnej/ po zmarłym małżonku Marii J. na rzecz...
Rozstrzygnięcie prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w sprawie świadczenia określonego w art. 65 ustawy z dnia 14 grudnia 1982 r. o zaopatrzeniu emerytalnym...

V SA 1257/98 - Wyrok NSA z 1999-01-07

Regulacja prawna ograniczająca uprawniania do świadczenia pieniężnego z tytułu pracy przymusowej w warunkach deportacji w latach 1939-1945 do osób, które prócz...
., Państwo, finansując ze swego budżetu /art. 6 ustawy z dnia 31 maja 1996 r. o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonych...

II SA 581/00 - Wyrok NSA z 2000-07-11

i usprawiedliwione przeszkody, uniemożliwiające wypracowanie prawa do świadczenia ubezpieczeniowego w zwykłym trybie., Odmawiając przyznania dzieciom skarżącej renty rodzinnej w drodze...
prawa do świadczenia w drodze wyjątku od stażu ubezpieczeniowego. W świetle omawianego przepisu ważne są przede wszystkim powody, dla których nie było możliwe spełnienie...

II SA 2481/02 - Wyrok NSA z 2002-11-26

Świadczenia z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych /Dz.U. nr 162 poz. 1118 ze zm...
warunkujące przyznanie świadczenia w drodze wyjątku, które wyznaczają jednocześnie granice uznania administracyjnego i jego kontroli., Przyznanie świadczenia w drodze wyjątku...

II SA 1392/00 - Wyrok NSA z 2000-11-20

odnosi się bowiem zarówno do faktu przyznania prawa do świadczenia, jak i daty powstania tego prawa., W tej sytuacji renta rodzinna po zmarłym Januszu P. przysługuje...
Świadczenia przyznawane uznaniowo nie mogą być utożsamiane ze świadczeniami, które muszą być przyznane po spełnieniu określonych ustawowych warunków. Te pierwsze...

II SA 814/00 - Wyrok NSA z 2000-09-25

renty rodzinnej. Skarżąca kwalifikuje się do uzyskania świadczenia z tytułu pomocy społecznej, a nie do przyznania świadczeń z tytułu ubezpieczenia społecznego., Mając...
ubezpieczeniowy nie jest jedyną i decydującą przesłanką przyznania świadczeń w szczególnym trybie. Ponieważ są to jednak świadczenia z zakresu ubezpieczeń społecznych...
1   Następne >   +2   +5   +10   16