Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA/Rz 118/01 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 2002-12-06

Skierowanie decyzji do rodzica zastępczego, który w świetle przepisów art. 98 par. 1, art. 101 par. 1 i art. 112[1] ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny...
do czynności prawnych posiada osoba pełnoletnia, tj. taka, która ukończyła lat osiemnaście., Zgodnie z art. 112[1] Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, jeżeli sąd opiekuńczy...

SA/Rz 1096/95 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 1996-11-28

/ i to oni zobowiązani są - z mocy art. 95 par. 1 i art. 101 kodeksu rodzinnego - do wykonywania pieczy nad majątkiem dziecka oraz do sprawowania zarządu majątkiem dziecka...
nie tylko do zachowania majątku dziecka, ale - w miarę możliwości - do jego pomnożenia i w systemie prawa cywilnego raz rodzinnego istnieją ku temu stosowne zabezpieczenia. ...

SA/Rz 569/97 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 1999-01-06

świadczenia /art. 31a ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej, Dz.U. 1998 nr 64 poz. 414 ze zm./. Naczelny Sąd Administracyjny (...) po rozpoznaniu 6 stycznia...
do otrzymania bezzwrotnej pomocy, określonego w art. 4 cyt. ustawy, tj. przenosi kwotę 600 zł, brakuje przesłanek do przyznania dochodzonego świadczenia., Decyzję tę zaskarżył...

SA/Rz 2339/01 - Postanowienie NSA oz. w Rzeszowie z 2002-04-26

pytania, a mianowicie:, 1/ jaki charakter /prywatno-prawny czy publiczno-prawny/ ma świadczenie związane z refundowaniem spółdzielniom mieszkaniowym, i gminom środków...
dotacji celowych to dotacja jest świadczeniem publiczno-prawnym. Przyznanie dotacji nie następuje wprawdzie w formie decyzji administracyjnej to jednak charakter przedmiotu...

SA/Rz 685/00 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 2001-11-28

w dniu 23 lutego 2000 r. w obecności stron oględzin przedmiotowego lokalu stwierdzono jedynie, że w mieszkaniu znajdują się tylko wspólne meble świadczące...
z uprawnienia do mieszkania. Z zebranego materiału dowodowego wynika jednoznacznie, że Tomasz R. opuścił przedmiotowy lokal w sposób dobrowolny, świadczy o tym fakt, że od dnia...

SA/Rz 329/00 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 2001-11-23

za wyłączeniem jej odpowiedzialności. Wskazywała, że choć jej renta rodzinna wynosi 420 zł, a wynagrodzenie za pracę tylko 650 zł miesięcznie, to niepozwalają one na wpłacenie...